Schadeclaims vakantiedagen

Vóór 1 januari 2012 was in het Burgerlijk Wetboek geregeld dat een zieke werknemer alleen vakantiedagen opbouwde gedurende de laatste zes maanden van ziekte. Als een werknemer na langdurig ziek te zijn geweest werd ontslagen, dan kreeg hij voor de ziekteperiode alleen vakantiedagen uitbetaald over de laatste zes maanden van zijn ziekte.

Wetgeving aangepast

Het Europees Hof van Justitie heeft echter in 2009 geoordeeld dat beperkte opbouw van vakantiedagen bij ziekte in strijd is met de Europese ‘Arbeidstijdenrichtlijn’.* Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie is de wetgeving per 1 januari 2012 aangepast en bouwen werknemers die ziek zijn ook over de hele ziekteperiode hun vakantiedagen op. Deze wetswijziging heeft echter uitsluitend betrekking op vakantiedagen opgebouwd na 1 januari 2012.

Schadeclaims

De Hoge Raad heeft op 18 september 2015 geoordeeld dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor de schade die werknemers hebben geleden (als gevolg van de wetgeving zoals deze gold vóór 1 januari 2012), doordat zij bij ontslag na langdurige ziekte te weinig vakantiedagen uitbetaald hebben gekregen. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn ongeveer 1.300 schadeclaims ingediend. De claims worden op volgorde van de datum van ontvangst van de claim in behandeling genomen door Uitvoeren Van Beleid. Nieuwe claims kunnen nog tot 23 november 2016 ingediend worden bij Uitvoeren Van Beleid.

Komt u in aanmerking voor de schadevergoeding?

U kunt in aanmerking komen voor een schadevergoeding wanneer u voldoet aan de volgende criteria:

 • U bent tussen 23 november 1996 en 1 januari 2012 meer dan een half jaar ziek geweest;
 • en uw arbeidsovereenkomst is geëindigd voor of op 23 november 2016;
 • en bij einde van uw arbeidsovereenkomst heeft geen volledige uitbetaling plaatsgevonden van de vakantiedagen waar u – volgens de Europese richtlijn - recht op zou hebben gehad. Let op: bij sommige werkgevers bouwden werknemers bij ziekte op basis van hun CAO wel het volledige aantal vakantiedagen op. Dit was in 2011 onder andere het geval in de sectoren Jeugdzorg en Sociale Verzekeringsbank. In die gevallen bestaat geen recht op schadevergoeding.

Termijnen verjaring

Gelet op de uitspraken van de Hoge Raad hanteren we de volgende termijnen voor verjaring: de uiterste datum waarop een claim kan worden ingediend, is 23 november 2016. Sommige claims moeten echter eerder zijn ingediend:

 • Bij een einde van de arbeidsovereenkomst voor of op 20 januari 2009, is de claim uiterlijk op 20 januari 2014 ingediend.
 • Bij een einde van de arbeidsovereenkomst na 20 januari 2009, is de claim uiterlijk 5 jaar na de datum van beëindiging ingediend (waarbij 23 november 2016 de uiterste datum is voor het indienen van de claim).
Overzicht einde dienstverband en uiterste datum indienen claim
Datum einde dienstverband Uiterste datum indienen claim
op of voor 20 januari 2009 20 januari 2014
vanaf 21 januari 2009 tot 23 november 2011 5 jaar na de datum einde dienstverband
op of na 23 november 2011 23 november 2016

Heeft u reeds een claim ingediend?

Indien u een claim heeft ingediend, neemt Uitvoeren Van Beleid automatisch contact met u op. Op correspondentie van Uitvoeren Van Beleid vindt u een dossiernummer, dat specifiek voor uw claim is. Wij verzoeken u bij het toesturen van extra informatie, of wanneer u contact met ons opneemt, altijd dit dossiernummer te vermelden. Voor de inhoudelijke beoordeling van uw claim zijn een aantal onderbouwende gegevens noodzakelijk. Indien er voor uw claim nog gegevens ontbreken zullen wij u, na beoordeling van uw claim, verzoeken deze onderbouwende stukken toe te zenden. Wij raden u daarom aan om stukken waarmee u in ieder geval de onderstaande gegevens kunt aantonen, alvast te verzamelen en op te sturen aan Uitvoeren Van Beleid (voor zover u deze stukken niet eerder hebt opgestuurd):

 • Naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
 • (IBAN)bankrekeningnummer en ten name van;
 • Gegevens voormalig werkgever, bewijs van de omvang van het dienstverband (bijvoorbeeld aanstellingsbrief, arbeidscontract, loonstrookje);
 • Bewijs van einde dienstverband (ontslagbrief);
 • Bewijs en duur van ziekteperiode (bijvoorbeeld het besluit van het UWV waarin aan u een WIA-uitkering is toegekend, verklaring van voormalig werkgever, bedrijfsarts of huisarts);
 • Bewijs van laatst verdiende uurloon (bijvoorbeeld loonstrookje. Let op: in het laatste jaar kan het zijn dat uw loonstrook 70% van uw loon weergeeft, stuurt u dan ook een (oudere) loonstrook mee waarop 100% van uw loon staat);
 • Indien u na twee jaar ziekte nog steeds loon ontving, een bewijs van de duur van deze loondoorbetaling (bijvoorbeeld het laatste loonstrookje, beschikking UWV waarin de periode van loondoorbetaling genoemd staat).

Mogelijk wordt in individuele gevallen nog extra documentatie opgevraagd.
 

Belastingdienst merkt vergoeding schadeclaim niet als loon aan

De Belastingdienst heeft aangegeven de schadevergoeding niet als loon aan te merken. Dit betekent dat bij de belastingaangifte de schadevergoeding niet in box 1 (inkomen uit werk en woning) hoeft te worden opgenomen. Het kan wel zijn dat de schadevergoeding invloed heeft op het belastbaar inkomen in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Als het vermogen boven een bepaalde grens uitkomt, betaalt u er belasting over. Zie voor meer informatie hierover www.belastingdienst.nl.

De schadevergoeding kan verder invloed hebben op eventuele uitkeringen, toeslagen en eigen bijdragen voor de zorg. Sommige daarvan zijn namelijk afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Bij de betreffende instantie  kunt u dit navragen.

* Het Europees Hof van Justitie heeft in 2009 geoordeeld dat beperkte opbouw van vakantiedagen bij ziekte in strijd is met de Europese ‘Arbeidstijdenrichtlijn’. Volgens het Europese Hof van Justitie volgt uit deze richtlijn namelijk dat het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon moet worden beschouwd als een bijzonder belangrijk beginsel van communautair sociaal recht en daardoor moet worden toegekend aan alle werknemers, ongeacht hun gezondheidstoestand. Voorts heeft het Hof opgemerkt dat –om te voorkomen dat een werknemer verstoken blijft van dit recht wanneer de arbeidsverhouding eindigt voordat hij daadwerkelijk de mogelijkheid heeft gehad de vakantie op te nemen- in de Richtlijn is bepaald dat de werknemer recht heeft op een financiële vergoeding.