Verklarende woordenlijst

Hier vind u een overzicht van veelgebruikte afkortingen en hun betekenis.

A&O-fonds

Arbeidsmarkt- en opleidingsfonds, zie: O&O-fonds.

BBL

Beroeps Begeleidende Leerweg: tachtig procent werken en twintig procent leren.

BSN

Burgerservicenummer

BSN-rapportage

Registratie van burgerservicenummers van de actieve deelnemers aan de activiteiten in het kader van ESF.

EBF

Europees buitengrenzenfonds

EGF

Europees Globaliseringsfonds
European Globalisation Fund

EIF

Europees integratiefonds

ESF

Europees Sociaal Fonds
European Social Fund

ETF

Europees terugkeerfonds

EU

Europese Unie

EVC

Erkenning van Verworven Competenties, een traject dat leidt tot een ervaringscertificaat.

EVF

Europees vluchtelingenfonds

HPA

Handleiding projectadministratie

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; een uitkering voor oudere werkloze werknemers.

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; een uitkering voor ouderen die gestopt zijn met hun werk als zelfstandige.

Massaontslag

Ontslag van minimaal 500 personen.

Nuggers

Niet Uitkerings Gerechtigden: zonder baan en zonder recht op een uitkering.

O&O-fondsen

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in een bepaalde branche. Werkgevers kunnen gebruikmaken van de middelen en diensten van een O&O-fonds. De mogelijkheden en voorwaarden verschillen per sector. Overzicht erkende O&O fondsen

Praktijkonderwijs

Onderwijs aan kinderen voor wie het behalen van een diploma in een van de leerwegen van het vmbo te moeilijk is. Praktijkonderwijs leidt leerlingen rechtstreeks op voor de arbeidsmarkt en naar een vervolgopleiding op MBO-1 niveau of naar het Beroepsbegeleidend onderwijs.

Speciaal onderwijs

Onderwijs aan kinderen die vanwege leer- of gedragsproblemen, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps of door gedragsstoornissen extra zorg op school nodig hebben.

Startkwalificatie

Het minimale niveau dat nodig is om een volwaardige plaats op de arbeidsmarkt te veroveren, of door te stromen naar vervolgonderwijs (hoger onderwijs). Het niveau hiervan is vastgesteld op een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-niveau 2).

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

WW

Werkloosheidswet

WWB

Wet werk en bijstand