Toelichting berekening schadeclaims

Deze toelichting beschrijft de wijze waarop de Staat de verzoeken tot schadevergoedingen beoordeelt in de zaken waarin de Staat aansprakelijk is gesteld voor de gemiste opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte. Voor het behandelen van deze verzoeken en het berekenen van de omvang van de schade hanteert de Staat een uniforme methode (voor iedereen hetzelfde). Deze uniforme methode houdt rekening met uw individuele situatie (o.a. uw brutosalaris) maar is op een aantal punten ook vereenvoudigd om de uitvoeringslast en het aantal door u aan te leveren bewijsstukken te verminderen.

Als u recht heeft op een schadevergoeding, zal deze vrijwel altijd hoger uitvallen dan het bedrag dat u destijds bij uw werkgever bent misgelopen. Hieronder kunt u lezen op welke wijze de Staat uw verzoek tot schadevergoeding beoordeelt, de omvang van de schadevergoeding berekent en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u zich wenden tot de civiele rechter.

Hoewel deze toelichting met zorg is opgesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid van de Staat

Vóór 1 januari 2012 was in het Burgerlijk Wetboek geregeld dat een zieke werknemer alleen vakantiedagen opbouwde gedurende de laatste zes maanden van ziekte. Als een werknemer na langdurig ziek te zijn geweest werd ontslagen, kreeg hij[1] dus alleen vakantiedagen uitbetaald over de laatste zes maanden van zijn ziekte.

Het Europees Hof van Justitie heeft in 2009 geoordeeld dat deze beperkte opbouw van vakantiedagen bij ziekte in strijd is met de Europese ‘Arbeidstijdenrichtlijn’. Als gevolg van deze uitspraak is de wetgeving per 1 januari 2012 aangepast en bouwen werknemers die ziek zijn ook volledig vakantiedagen op.

De Hoge Raad heeft in september 2015 geoordeeld dat de Staat aansprakelijk is voor de schade die werknemers hebben geleden (als gevolg van de wetgeving zoals deze gold vóór 1 januari 2012), doordat zij bij ontslag na langdurige ziekte te weinig vakantiedagen uitbetaald hebben gekregen. Bij het ministerie zijn ongeveer 1300 schadeclaims ingediend door werknemers die na langdurige ziekte zijn ontslagen. Deze verzoeken tot schadevergoeding zijn nu in behandeling  genomen door Agentschap SZW.

Ik heb een claim ingediend bij (Agentschap SZW) SZW, wat gebeurt er nu?

Agentschap SZW beoordeelt eerst of uw verzoek terecht is en of het verzoek voldoende onderbouwd is. Hierbij wordt onder andere gekeken of het dienstverband met de werkgever bij wie u destijds langdurig ziek was, is geëindigd. Alleen bij einde dienstverband mogen de wettelijke minimum vakantiedagen immers worden uitbetaald. Als het dienstverband nog doorloopt, is de aanspraak op de vergoeding nog niet ontstaan. Als er bewijsstukken ontbreken, neemt Agentschap SZW hierover contact met u op. U kunt deze bewijsstukken dan alsnog opsturen.

Als uw verzoek terecht is en voldoende is onderbouwd (door bewijsstukken), ontvangt u van Agentschap SZW een ‘schikkingsvoorstel’. Dit is een brief waarin uitgelegd wordt welke schadevergoeding Agentschap SZW voor u heeft berekend. Agentschap SZW vraagt u te tekenen voor akkoord met de schadevergoeding. Nadat u de getekende overeenkomst heeft teruggestuurd, maakt Agentschap SZW het geld over.

Hieronder staat hoe Agentschap SZW het schikkingsvoorstel berekent. Om te voorkomen dat u teveel bewijsstukken moet aanleveren en om de schade binnen een redelijke termijn uit te kunnen keren, wordt de berekening van de schade op een aantal punten vereenvoudigd.

 • Bij de berekening van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met het brutoloon, 8% vakantietoeslag en het werkgeversdeel van de pensioenpremie. Dit is conform de gerechtelijke uitspraken door het Gerechtshof Den Haag en de Hoge Raad.
 • Voor de berekening van het werkgeversdeel pensioenpremie wordt een standaard berekening gebruikt. De toelichting hierop kunt u hieronder lezen. De gekozen wijze zal voor de meeste indieners van verzoeken tot schadevergoeding voordelig zijn.
 • Het aantal ‘gemiste’ vakantiedagen wordt berekend alsof u de gehele ziekteperiode 100% arbeidsongeschikt was.
 • Als u kunt aantonen dat uw werkgever na twee jaar ziekte nog steeds loon doorbetaalde, wordt deze periode ook meegenomen voor de berekening van het aantal ‘gemiste’ vakantiedagen.
 • De Belastingdienst beschouwt de schadevergoeding niet als loon. Dit betekent dat er geen loonheffing plaatsvindt.
 • Uitsluitend het aantal misgelopen wettelijke vakantiedagen (4 werkweken per jaar) komt in aanmerking voor schadevergoeding De gemiste bovenwettelijke (extra) vakantiedagen, die bijvoorbeeld in CAO’s of arbeidsovereenkomsten zijn afgesproken, komen niet in aanmerking voor schadevergoeding. Dit is conform het arrest van de Hoge Raad van 18 september 2015 en de reikwijdte van de Richtlijn.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

U kunt in aanmerking komen voor een schadevergoeding als u voldoet aan de volgende criteria:

 • U bent tussen 23 november 1996 en 1 januari 2012 meer dan een half jaar ziek geweest terwijl u in loondienst was;
 • én uw arbeidsovereenkomst is geëindigd voor of op 23 november 2016;
 • én bij het einde van uw arbeidsovereenkomst heeft u geen verrekening of (volledige) uitbetaling ontvangen van de vakantiedagen die u had moeten opbouwen tijdens uw ziekte. Dit laatste punt ziet (logischerwijs) niet op de uitbetaling van de vakantiedagen die opgebouwd zijn tijdens de laatste 6 maanden van de ziekteperiode.[2] Over deze laatste zes maanden van de ziekteperiode was uw werkgever immers ook al voordat de wetgeving werd gewijzigd, verplicht om uw misgelopen vakantiedagen uit te betalen.

Verder hanteren we de volgende termijnen voor verjaring van uw claim: de uiterste datum waarop uw verzoek tot schadevergoeding kan worden ingediend is 23 november 2016. Sommige claims moeten echter eerder zijn ingediend:

 • Bij een einde van de arbeidsovereenkomst voor of op 20 januari 2009, moet uw verzoek uiterlijk op 20 januari 2014 zijn ingediend.
 • Bij een einde van de arbeidsovereenkomst na 20 januari 2009, moet uw verzoek uiterlijk 5 jaar na de datum waarop uw arbeidsovereenkomst is geëindigd zijn ingediend (waarbij 23 november 2016 de uiterste datum is voor het indienen van uw verzoek).

Als uw claim na de verjaringsdatum is ingediend, zal deze worden afgewezen en ontvangt u dus geen schadevergoeding.

Bij twijfel kunt u contact opnemen met Agentschap SZW.

Waaruit bestaat de schadevergoeding?

 • Een vergoeding per misgelopen vakantiedag;
 • Wettelijke rente over de vergoeding per misgelopen vakantiedag. Deze wordt berekend vanaf de dag dat uw dienstverband is geëindigd tot 30 dagen nadat Agentschap SZW het ‘schikkingsvoorstel’ aan u heeft verstuurd (dit is de vermoedelijke dag van uitbetaling);
 • Een standaardvergoeding voor buitengerechtelijke kosten van 250 euro (kosten die u mogelijk heeft gemaakt om uw verzoek in te dienen).

Hoe wordt het aantal misgelopen vakantiedagen berekend?

 • Alleen de misgelopen wettelijke vakantiedagen (4 werkweken per jaar) komen in aanmerking voor vergoeding. De misgelopen bovenwettelijke (extra) vakantiedagen (bijvoorbeeld op basis van de CAO) komen niet in aanmerking voor vergoeding.
 • De misgelopen vakantiedagen worden berekend over de periode van de eerste ziektedag tot 6 maanden voor het einde van de ziekteperiode. Als uw dienstverband tijdens uw ziekte geëindigd is, dan worden de vakantiedagen berekend over de periode van de eerste ziektedag tot 6 maanden voor het einde van de loondoorbetaling.
 • De vakantiedagen worden berekend alsof u de gehele ziekteperiode 100% arbeidsongeschikt was.

Hoe wordt de vergoeding per misgelopen vakantiedag berekend?

De berekening wordt gebaseerd op uw bruto maandloon. Per misgelopen vakantieuur ontvangt u:

 • het bruto uurloon (berekend op basis van het bruto maandsalaris) op de datum van einde van het dienstverband;
 • 8% vakantietoeslag;
 • een vergoeding voor de werkgeversbijdrage pensioenpremie.

Hoe wordt de vergoeding voor de werkgeversbijdrage pensioenpremie berekend?

Hiervoor wordt de volgende berekening gebruikt:

Vergoeding werkgeversbijdrage pensioenpremie = A*B

A: (het bruto uurloon + 8% vakantietoeslag) vermenigvuldigd met het aantal misgelopen vakantieuren;
B: het percentage voor het werkgeversdeel pensioenpremie dat het ABP, rekening houdend met de franchise, hanteerde in het jaar van einde dienstverband (hierin zitten premie OP/NP[1], voor VPL[2] (inclusief oude VUT) en AO[3]).

% ABP pensioenpremies werkgeversdeel:
Jaar Percentage
1996 8,47%

1997

8,96%
1998 9,03%
1999 9,03%
2000 9,16%
2001 8,68%
2002 10,02%
2003 11,56%
2004 13,36%
2005 14,78%
2006 12,53%
2007 12,40%
2008 12,45%
2009 12,77%
2010 12,74%
2011 13,00%
2012 14,30%
2013 15,70%
2014 15,30%
2015 13,10%
2016 11,90%
% wettelijke rente consumententransacties:
Datum Percentage
1-1-1996 7,00%
1-1-1997 5,00%
1-1-1998 6,00%
1-1-1999 6,00%
1-1-2000 6,00%
1-1-2001 8,00%
1-1-2002 7,00%
1-1-2003 7,00%
1-1-2004 5,00%
1-1-2005 4,00%
1-1-2006 4,00%
1-1-2007 6,00%
1-1-2008 6,00%
1-1-2009 4,00%
1-1-2010 3,00%
1-1-2011 3,00%
1-7-2011 4,00%
1-1-2012 4,00%
1-7-2012 3,00%
1-1-2013 3,00%
1-1-2014 3,00%
1-1-2015 2,00%
1-1-2016 2,00%

[1] OP/NP ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen

[2] Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling

[3] AO arbeidsongeschiktheid

Ik heb van Uitvoering Van Beleid een berekening van de schadevergoeding ontvangen. Wat moet ik nu doen?

U ontvangt van Uitvoering Van Beleid een brief waarin uitgelegd wordt welke schadevergoeding Uitvoering Van Beleid voor u heeft berekend (het ‘schikkingsvoorstel’). Bij de brief zit een vaststellingsovereenkomst. Hiermee spreekt u met Uitvoering Van Beleid af dat u de genoemde schadevergoeding wilt ontvangen. U spreekt er ook mee af dat de zaak daarmee is afgehandeld. Na ondertekening kunt u niet meer naar de rechter stappen als u het bij nader inzien toch niet eens bent met de schadevergoeding. De vaststellingsovereenkomst is uiteraard pas geldig als u deze heeft ondertekend.

Als u akkoord gaat met het voorstel, moet u de vaststellingsovereenkomst ondertekend terugsturen aan Uitvoering Van Beleid. Het bedrag wordt uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de ondertekende overeenkomst overgemaakt op het rekeningnummer dat in de vaststellingsovereenkomst wordt genoemd.

Als u onverhoopt een rekenfout in de berekening aantreft, kunt u contact opnemen met Uitvoeren Van Beleid. Fouten worden uiteraard gecorrigeerd.

Als u niet akkoord gaat met het voorstel, kunt u zich wenden tot de civiele rechter. Uitvoering Van Beleid hanteert uitsluitend de vereenvoudigde berekening die hierboven staat uitgelegd. Over het schikkingsvoorstel van Uitvoering Van Beleid kan dus niet worden onderhandeld.

Als u zich wendt tot de civiele rechter zullen de hierboven genoemde uitgangspunten voor de berekening van de omvang van de schade niet meer worden gehanteerd.  In dat geval wordt van u verwacht dat u alle benodigde bewijsstukken indient ter onderbouwing van uw schade. Het is in dat geval aan de civiele rechter om te oordelen over de omvang van uw schade.

Moet ik de ontvangen schadevergoeding opgeven bij de Belastingdienst?

De Belastingdienst heeft aangegeven de schadevergoeding niet als loon aan te merken. Dit betekent dat bij de belastingaangifte de schadevergoeding niet in box 1 (inkomen uit werk en woning) hoeft te worden opgenomen. Dit is dus anders dan in het geval dat uw werkgever bij het einde dienstverband de vakantiedagen uitbetaalt. Dan valt de uitbetaling van de vakantiedagen wel in box 1 en is hierover inkomstenbelasting verschuldigd.

Het kan wel zijn dat de schadevergoeding invloed heeft op het belastbaar inkomen in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Als het vermogen boven een bepaalde grens uitkomt, betaalt u er belasting over. Zie voor meer informatie hierover www.belastingdienst.nl.

Wat betekent de schadevergoeding voor mijn uitkering, toeslagen e.d.?

De schadevergoeding kan invloed hebben op uitkeringen, toeslagen en eigen bijdragen voor de zorg. Sommige daarvan zijn namelijk afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Bij de betreffende (uitkerings)instantie kunt u dit navragen.

[1] Overal waar ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ worden gelezen.

[2] Werknemers in de sectoren Jeugdzorg en Sociale Verzekeringsbank hadden in 2011 mogelijk reeds volledige opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte.