EMVF 2014-2020: Europese migratie- en veiligheidsfondsen algemene informatie

De Europese migratie- en veiligheidsfondsen bestaan uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF). Het AMIF heeft drie hoofdthema’s, namelijk Asiel & Opvang, Integratie en Terugkeer. Het ISF bestaat uit twee onderdelen: Politiesamenwerking, criminaliteitsbestrijding en crisisbeheersing en Buitengrenzen/Visa.

De subsidie voor AMIF en ISF wordt verstrekt in opdracht van de directie Regie Vreemdelingenketen, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De directie Regie Vreemdelingenketen staat voor het maximaal mogelijk maken van een snelle en zorgvuldige uitvoering van de Vreemdelingenwet.

De AMIF/ISF programmaperiode loopt van 2014 tot en met 2020. De periode waarin de projecten subsidiabel zijn eindigt op 31 december 2022. Er is (in afgeronde bedragen) € 146.500.000 beschikbaar voor de projecten gedurende de gehele periode. De doelen die Nederland wil verwezenlijken met behulp van AMIF en ISF zijn beschreven in het nationale programma AMIF en het nationale programma ISF. Hoe AMIF en ISF in Nederland werken in de praktijk is vastgelegd in de subsidieregeling AMIF en ISF en in de beleidsregels AMIF en ISF.