Voortgangsrapportage SA

Op uiterlijk 15 november 2019 dient u de voortgangsrapportage van uw project in over de verslagperiode 16 oktober 2018 tot en met 15 oktober 2019. U vindt de rapportage op de pagina ‘Uitvoeren en verantwoorden’ van SA.

Om u goed van dienst te zijn volgen hier enkele aandachtspunten:

Streefwaarden

  • Geef bij de streefwaarden de realisatie van de verslagperiode (16 oktober 2018 t/m 15 oktober 2019) weer en niet de realisatie over de gehele projectperiode t/m 15 oktober 2019. Mocht u niet eerder een voortgangsrapportage hebben ingediend of later dan 16 oktober 2018 zijn gestart, dan neemt u wel de realisatie vanaf het begin van uw project t/m 15 oktober 2019 op. Welke streefwaarden voor uw project van toepassing zijn vindt u in uw laatste goedgekeurde aanvraag. In stap 6 ‘Resultaten en effecten streefwaarden’ kunt u aangeven of de resultaten bereikt tijdens de verslagperiode voor wat betreft de streefwaarden afwijken van de planning (en waarom). Daarnaast vult u een prognose in over de door u verwachte resultaten. Informatie over behaalde of te behalen resultaten waaraan geen streefwaarde is gekoppeld kunt u tevens toelichten in dezelfde stap.

Bijlage ‘SA Projectrealisatie 7% of 15%’

  • De eerste tab van de bijlage betreft de ‘Projectactiviteiten realisatie’. Hier vult u in wat er in de verslagperiode is gebeurd per projectactiviteit. U wordt verzocht hier ook aan te geven of er wordt afgeweken van het plan in de laatste goedgekeurde aanvraag. Mocht dit het geval zijn dan wordt u verzocht toe te lichten waarom dit zo is en welke consequenties dit heeft voor de uitvoering van het project. Informatie over behaalde of te behalen resultaten waaraan geen streefwaarde is gekoppeld kunt u hier ook toelichten.

Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met Uitvoering Van Beleid op.