Publiciteitsverplichtingen

Uw project wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit de Europese migratie- en veiligheidsfondsen, die bestaan uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF). Als sponsor ziet Europa graag haar naam terug in uw project. Een van de subsidievoorwaarden is dan ook dat u actief uitdraagt dat de Europese Unie (EU) medefinancierder is van uw project.

Naast het uitdragen van de betrokkenheid van  de EU is het net zo belangrijk dat de promotie en publiciteit een nuttige bijdrage kan leveren aan uw project. Bijvoorbeeld om deelnemers te vinden, om bedrijven of geldschieters te interesseren én om de resultaten onder de aandacht te brengen van anderen. Publiciteit in de media speelt daarin een onmisbare rol. Een bericht in de lokale krant of op de radio is inspirerend en stimulerend voor alle betrokkenen. In artikel 19 van de subsidieregeling zijn de verplichtingen over publiciteit vastgelegd. Daarnaast zijn ook de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1049/2014 van de Commissie van 28 juli 2014 en de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1048/2014 van de Commissie van 30 juli 2014 van belang. In deze uitvoeringsverordeningen is een nadere uitwerking opgenomen van de eisen die zijn gesteld aan alle vormen van voorlichtings- en communicatiemaatregelen.

Wat zijn uw verplichtingen ten aanzien van publiciteit?

  • U informeert de uitvoerders en de deelnemers van projecten dat zij deelnemen aan een door het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF), dan wel het Fonds voor interne veiligheid (ISF) van de Europese Unie gesubsidieerd project.
  • U licht het publiek voor over de uit het Fonds voor asiel, migratie en integratie, dan wel het Fonds voor interne veiligheid ontvangen steun.
  • De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat, op relevante op het project en de uitvoering daarvan betrekking hebbende documenten, duidelijk kenbaar wordt gemaakt dat voor het project financiële steun is verleend vanuit het Fonds voor asiel, migratie en integratie, dan wel het Fonds voor interne veiligheid van de Europese Unie.
  • De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat op alle vormen van voorlichting- en communicatie-uitingen in ieder geval de term ‘het Fonds voor asiel, migratie en integratie’ indien het een project in het kader van het Fonds voor asiel, migratie en integratie betreft, of ‘het Fonds voor interne veiligheid van de Europese Unie’ indien het een project in het kader van het Fonds voor interne veiligheid betreft, aanwezig is.
  • De subsidieontvanger voegt aan alle vormen van voorlichting en communicatie-uitingen met betrekking tot het project in het kader van het Fonds voor asiel, migratie en integratie de slogan ‘Migratie in beweging’ of in het kader van het Fonds van interne veiligheid ‘Balancing Security and Mobility ‘ toe, voor zover het formaat van de uiting dit toelaat.
  • De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat een embleem van de Europese Unie aanwezig is op alle vormen van voorlichting- en communicatie-uitingen met betrekking tot het project, voor zover het formaat van de uiting dat toelaat, en dat dit embleem voldoet aan de grafische normen zoals opgenomen in de uitvoeringsverordening 1049/2014 van de Europese Commissie.
  • Indien voor het project meer dan € 100.000 subsidie uit het Fonds voor asiel, migratie en integratie, dan wel het Fonds voor interne veiligheid van de Europese Unie, is ontvangen en het project bestaat uit de aankoop van een materieel object of uit de financiering van infrastructuur of van bouwprojecten, plaatst de subsidieontvanger uiterlijk drie maanden na afronding van zijn project een permanente plaat van aanzienlijk formaat.
  • U dient medewerking te verlenen aan, door de minister georganiseerde, publicitaire en voorlichtingsactiviteiten gericht op de media, potentiële deelnemers van projecten en het grote publiek.

Promotiemateriaal

Aan de subsidie ontvangers is een set promotiemateriaal beschikbaar gesteld.

Logoset

De EU-emblemen in relatie tot migratie- en veiligheidsfondsen zijn digitaal beschikbaar voor online toepassingen (jpg-formaat). U kunt de emblemen hieronder bekijken en downloaden. 

Logo Europees fonds voor interne veiligheid (ISF)
Logo Europees fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)