AVG

Uitvoering van Beleid van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering hecht veel belang aan privacy. Wij gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgen ervoor dat onze verwerkingen voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Bij AMIF en ISF projecten geldt dit in ieder geval indien u als deelnemer of medewerker betrokken bent bij een AMIF- of ISF project.

In overeenstemming met de (Uitvoeringswet) Algemene verordening gegevensbescherming (Uavg of Avg) hanteert DSU-UVB in ieder geval de volgende uitgangspunten:

  • DSU-UVB verwerkt persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen;
  • DSU-UVB verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is;
  • de verwerking vindt plaats op een wijze waarbij de inbreuk op privacy zo klein mogelijk blijft;
  • de persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Privacyverklaring

Uitvoering van Beleid is onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In deze Privacyverklaring leest u hoe het ministerie omgaat met persoonsgegevens. In onderstaande toelichting vindt u specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij DSU-UVB.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

DSU-UVB verwerkt persoonsgegevens in de uitvoering van zijn wettelijke taken. De grondslag voor deze verwerkingen is artikel 6, eerste lid, onder c Avg, een wettelijke verplichting.

Beveiliging en bewaartermijnen

De gegevens die DSU-UVB verwerkt, worden door passende maatregelen beveiligd om misbruik te voorkomen. Al onze processen zijn ingericht om te waarborgen dat DSU-UVB aan de eerder genoemde voorwaarden kan voldoen.

DSU-UVB bewaart persoonsgegevens zolang als nodig voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, of op grond van de archiefwet is vereist, en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Rechten

U heeft mogelijk een aantal rechten, zoals het inzage- en correctierecht. Voor de uitoefening van deze rechten kunt u zich wenden tot de Functionaris voor Gegevensbescherming van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Contact over privacystatement

Voor algemene informatie of vragen over de toepassing van de Avg kunt u zich wenden tot de Functionaris voor de Gegevensbescherming van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid via het e-mailadres FG@minSZW.nl

Wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop DSU-UVB uw gegevens verwerkt of op uw verzoek(en) reageert, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.