Aanvragen

Op deze pagina staat beschreven hoe het proces van een subsidieaanvraag tot en met subsidievaststelling in zijn werk zal gaan. Per stap vindt u op hoofdlijnen uitleg over wat er gebeurt en wat er van u verwacht wordt.  Als u meer informatie wilt, kunt u de regeling en de handleiding projectadministratie raadplegen. 

1. Registreren als aanvrager
U registreert zich voor de regeling AMIF, ISF en BMVI 2021-2027 , de betreffende actie/doelstelling (asiel bijvoorbeeld) en het tijdvak. Hiervoor gaat u naar het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid.

Als u al een account heeft, dan kunt u inloggen en naar de tab ‘Mijn regelingen’ gaan.
Voeg daar de registratie toe voor AMIF, ISF en BMVI 2021-2027.

Zie voor de openingstijdvakken de pagina’s: Over AMIF, Over ISF en Over BMVI.

2. Subsidie aanvragen

Om een subsidie aan te vragen, gebruikt u het digitale aanvraagformulier. In dit formulier vult u de gevraagde gegevens in. Ook wordt u gevraagd bijlagen te uploaden.

Deze bijlagen kunt u voorafgaand aan uw aanvraag alvast maken. Onderaan deze pagina kunt u doorklikken naar de pagina Uitvoeren en verantwoorden.
De volgende bijlagen zijn nodig:

  • Format Projectbeschrijving.
    Dit format bevat ook vragen over projectadministratie, tijdsplanning en toelichting begrote kosten.
  • Format Begroting;
  • Samenwerkingsovereenkomst (indien van toepassing);
  • Cofinancieringsverklaring (indien van toepassing);
  • Verificatie bankgegevens (Bijv; bankafschrift ter controle van opgegeven bankrekeningnummer

3. Beoordeling subsidieaanvraag

Uitvoering Van Beleid beoordeelt of de ingediende subsidieaanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet. Deze beoordeling duurt maximaal 22 weken na sluiting van aanvraagtijdvak voor bijlagen B en D. Voor bijlagen A, C, E en F t/m J duurt het maximaal 22 weken na volledig ontvangen aanvraag.  De beslistermijn kan langer duren, indien uw aanvraag dient te worden aangepast. Bij verlening ontvangt u 50% van het verleende subsidiebedrag  als voorschot.

4. Rapportage- en meldplicht
U dient het schriftelijk te melden,  wanneer blijkt dat u activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet, niet tijdig, of niet geheel  gaat verrichten. Dit geldt ook als u niet, niet tijdig of niet geheel aan subsidieverplichtingen kunt voldoen.

U dient jaarlijks een voortgangsrapportage in te dienen.  In de beschikking staat vermeld vóór welke datum u deze moet indienen.  In de voortgangsrapportage neemt u tot dan toe behaalde resultaten en gemaakte kosten op.

Is ten minste 50% van de verleende subsidiabele kosten gerealiseerd én heeft u een voortgangsrapportage ingediend? Dan is het mogelijk om een aanvullend voorschot van maximaal 30% te ontvangen.

5. Eindrapportage en eindafrekening
Binnen 13 weken na afloop van het project moet u de laatste voortgangsrapportage en het verzoek tot subsidievaststelling indienen. Voor het verzoek tot vaststelling komt een apart elektronisch formulier beschikbaar.  Op pagina Uitvoeren en verantwoorden vindt u de bijlagen die nodig zijn voor de aanvraag.