Over AMIF

De subsidieregeling voor de Europese migratie- en veiligheidsfondsen (EMVF) bestaat uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF-subsidie), het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF-subsidie) en het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer en het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid (BMVI-subsidie). Op deze pagina vindt u informatie over  subsidiemogelijkheden vanuit  AMIF.

EU-logo met tekst: medegefinancierd door de Europese Unie
Beeld: ©EU

Volg de link om het introductiefilmpje over AMIF te bekijken.

Doelstellingen

De subsidieregeling AMIF bevat vier acties oftewel doelstellingen (zie ook ondergenoemde bijlagen van artikel 4 van de regeling). De doelstellingen zijn:

 1. Asiel en opvang (bijlagen A & B horend bij artikel 4 van de Regeling)
  Projecten die zich richten op het versterken en ontwikkelen van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.
 2. Legale migratie (bijlage C horend bij artikel 4 van de Regeling)
  Projecten zijn gericht op het versterken van de economische positie van Nederland door het realiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor kennismigranten en werkgevers.
 3. Integratie (bijlage D horend bij artikel 4 van de Regeling)
  Projecten die een bijdrage leveren aan het maatschappelijke doel van inburgering: alle inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee in de Nederlandse maatschappij.
 4. Terugkeer (bijlage E horend bij artikel 4 van de Regeling)
  Projecten met als doel de terugkeer van onderdanen uit derde landen naar hun land van herkomst te vergemakkelijken en te stimuleren.

Aanvraagperiode en hoogte subsidie

De AMIF-programmaperiode loopt van 2021 t/m 2027  en er is in totaal € 272.526.453,83 (inclusief Technische bijstand en Thematische faciliteit), hiervoor beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal 75% van de projectkosten, maar er zijn uitzonderingen.  Ook verschilt per doelstelling de periode waarin de projecten subsidiabel zijn.

In tabel 1 is te zien welke partijen voor welke doelstelling subsidie mogen aanvragen. In tabel 2  staat per doelstelling (A t/m E) vermeld in welke gevallen de maximale subsidie 90% of 100% kan zijn. Dit verschilt per doelstelling.

Let op: de openingstijden verschillen per bijlage.

Aanvraagtijdvakken

Het aanvraagtijdvak van Bijlage A opent op 16 mei 2022, 09.00 uur en sluit op 31 december 2028, 17.00 uur.

Het aanvraagtijdvak van Bijlage B opent op 20 juni 2022, 09.00 uur en sluit op 29 juli 2022, 17.00 uur.

Het aanvraagtijdvak van Bijlage C opent op 18 juli 2022, 09.00 uur en sluit op 30 september 2028, 17.00 uur.

Het aanvraagtijdvak van Bijlage D opent op 1 september 2022, 09.00 uur en sluit op
30 september 2022, 17.00 uur.

Het aanvraagtijdvak van Bijlage E  opent op 16 mei 2022, 09.00 uur en sluit op
31 december 2028, 17.00 uur.

Tabel 1. Doelstelling

Doelstelling/thema Welke aanvragers
Asiel en opvang (bijlage A)
 • Centraal orgaan opvang en asielzoekers 
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst
Asiel en opvang (bijlage B)
 • Onderwijs- en onderzoeksinstellingen
 • Opleidingsorganisaties
 • Sociale partners
 • Internationale gouvernementele
 • Niet-gouvernementele organisaties
Reguliere migratie (bijlage C)
 • Immigratie-en Naturalisatiedienst
Integratie (bijlage D)
 • Nationale, regionale of lokale overheidsorganisaties
 • Niet-gouvernementele organisaties
Terugkeer (bijlage E)
 • Dienst Terugkeer en Vertrek 
 • Internationale Organisatie voor Migratie 


 Tabel 2 . Uitzonderingen maximale subsidiëring projectkosten

Bijlage A: Maximale subsidiëring van projectkosten tot 90% 
1. Maatregelen  gericht op kwetsbare personen en verzoekers om internationale bescherming met bijzondere behoeften inzake opvang of procedures. Waaronder maatregelen die  doeltreffende bescherming van minderjarigen waarborgen.
Bijlage A: Maximale subsidiëring van projectkosten tot 100% 
1. Operationele steun als bedoeld in artikel 21 Verordening AMIF

2. Noodhulp als bedoeld in artikel 31 Verordening AMIF

Bijlage B: Maximale subsidiëring van projectkosten tot 90% 
1. Maatregelen  gericht op kwetsbare personen en verzoekers om internationale bescherming met bijzondere behoeften inzake opvang of procedures. Waaronder maatregelen die de doeltreffende bescherming van minderjarigen waarborgen.
Bijlage C: Maximale subsidiëring van projectkosten tot 90% 
1. Integratiemaatregelen  uitgevoerd door lokale en regionale autoriteiten; maatschappelijke organisaties, waaronder vluchtelingenorganisaties en  migranten geleide organisaties. 
Bijlage D: Maximale subsidiëring van projectkosten tot 100% - NVT
1. Integratiemaatregelen  uitgevoerd door lokale en regionale autoriteiten; maatschappelijke organisaties, waaronder vluchtelingenorganisaties en door migranten geleide organisaties.

Bijlage E: Maximale subsidiëring van projectkosten tot 90%

1. Maatregelen  gericht op programma’s voor gefaciliteerde vrijwillige terugkeer en re-integratie en daarmee verband houdende activiteiten.
Bijlage E: Maximale subsidiëring van projectkosten tot 100%
1. Operationele steun als bedoeld in artikel 21 Verordening AMIF