Over BMVI

Fonds voor geïntegreerd grensbeheer

De subsidieregeling voor de Europese migratie- en veiligheidsfondsen (EMVF) bestaat uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF), het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF) en het Instrument voor grensbeheer en visa (BMVI) wat deel uit maakt van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF), samen met het instrument voor douanecontroleapparatuur (CCEI). Op deze pagina leest u over  subsidiemogelijkheden vanuit het BMVI.

EU-logo met tekst: medegefinancierd door de Europese Unie
Beeld: ©EU

Volg de link om het introductiefilmpje over BMVI te bekijken.

Doelstellingen

De subsidieregeling BMVI bevat twee acties, ook wel doelstellingen (zie de ondergenoemde bijlagen van artikel 4 van de regeling). Per doelstelling zijn twee subdoelen voorgeschreven, deze zijn als volgt :

1.    Versterken en ondersteunen van  Europees geïntegreerd grensbeheer (bijlage I);
a. Implementatie van  wettelijk verplichte Europese verordeningen
b. Positioneren van pre-boarder technische experts in bron- en transitlanden
c. Opvolging geven aan  verkregen aanbevelingen vanuit kwaliteitscontrolemechanismen

2.    Ondersteunen van  gemeenschappelijk visumbeleid (bijlage J);
a. Technische en operationele aanpassingen 
b. Verbeteren en doorontwikkeling van  digitalisering van het visumproces en  methodologie Informatie Ondersteund Beslissen 
c. Opvolging geven aan  verkregen aanbevelingen vanuit kwaliteitscontrolemechanismen. 

Aanvraagperiode en hoogte subsidie

De BMVI-programmaperiode loopt van 2021 t/m 2027. In deze periode is in totaal € 79.095.588 (inclusief Technische bijstand en Thematische faciliteit),  beschikbaar. In tabel 1 staat welke partijen  BMVI-subsidie mogen aanvragen. 

De subsidie per project bedraagt maximaal 75% van de projectkosten.  In sommige gevallen kan de maximale subsidie 90% of 100% zijn. Die uitzonderingen verschillen per doelstelling. Zie hiervoor tabellen 2  en 3.

Aanvraagtijdvakken

Het aanvraagtijdvak van Bijlage I  opent op 20 juni 2022 om 9.00 uur en sluit op 
31 december 2028 om 17.00 uur.

Het aanvraagtijdvak van Bijlage J opent op 1 augustus 2022 om 9.00 uur en sluit op 
31 december 2028 om 17.00 uur.

Tabel 1. Soorten aanvrager per BMVI-doelstelling

Doelstellingen Welke aanvragers
1) Versterken en ondersteunen van  Europees geïntegreerd grensbeheer (bijlage I)
 • Directoraat-generaal Migratie
 • Politie
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst 
 • Koninklijke Marechaussee
   
2) Ondersteunen van  gemeenschappelijk visumbeleid (bijlage J)
 • Directoraat-generaal Europese Samenwerking van Ministerie van Buitenlandse Zaken

Tabel 2 . Uitzonderingen maximale subsidiëring projectkosten (bijlage I)

Maximale subsidiëring van projectkosten tot 90%
1. Projecten uitgevoerd volgens  specifieke acties uit artikel 12 van de Verordening BMVI (EU) 2021/1148)

2. De in bijlage IV van de in Verordening BMVI (EU) 2021/1148 genoemde acties

 • De gezamenlijke inzet van verbindingsfunctionarissen voor immigratie als bedoeld in bijlage III van de VO (EU)2021/1148;
 • Maatregelen  voor grenstoezicht ter verbetering van de identificatie van en de onmiddellijke ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel;
 • Maatregelen op  gebied van inzetten, overdragen, testen en valideren van nieuwe methoden of technologie;
 • Maatregelen gericht op identificatie en doorverwijzing naar beschermingsdiensten voor kwetsbare personen en onmiddellijke bijstand aan dergelijke personen;
 • Maatregelen gericht op verbeteren van de interoperabiliteit van ICT-systemen.
Maximale subsidiëring van projectkosten tot 100% 
1. Operationele steun als bedoeld in artikel 16 van Verordening (EU)2021/1148
2. Uitgaven overeenkomstig artikel 85, leden 2 en 3 van de Verordening (EU) 2018/1240

Tabel 3 . Uitzonderingen maximale subsidiëring projectkosten (bijlage J)

Maximale subsidiëring van projectkosten tot 90%
1. Projecten uitgevoerd in het kader van specifieke acties als bedoeld in artikel 12 van de Verordening BMVI (EU) 2021/1148) 
2. De in bijlage IV van de in Verordening BMVI (EU) 2021/1148 genoemde acties 
 • Maatregelen op het gebied van het inzetten, overdragen, testen en valideren van nieuwe methoden of technologie
 • Maatregelen gericht op het verbeteren van de interoperabiliteit van ICT-systemen
Maximale subsidiëring van projectkosten tot 100%
1. Operationele steun als bedoeld in artikel 16 van Verordening (EU)2021/1148 
2. Uitgaven overeenkomstig artikel 85, leden 2 en 3 van de Verordening (EU) 2018/1240