Subsidie aanvragen

U kunt alleen subsidie aanvragen tijdens een subsidie aanvraagtijdvak. Voor de subsidie Duurzame inzetbaarheid bedrijven kan in 2023 subsidie worden aangevraagd van 1 september 2023, 9:00 uur, tot 30 november 2023, 17:00 uur. In 2024 kunt u subsidie aanvragen in april en in september. 

Let op: In 2023 geen subsidie meer voor aanvragen tot €300.000

U kunt in 2023 geen aanvraag meer indienen als u voor uw project een bedrag van maximaal €300.000 wilt ontvangen. Het maximum aantal te behandelen aanvragen is namelijk bereikt. Meer informatie vindt u in dit nieuwsbericht.

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met Uitvoering Van Beleid.

Als u met subsidie aan de duurzame inzetbaarheid in uw organisatie bedrijf wilt vergroten, kunt u zich met de informatie op deze pagina een beeld vormen van het aanvraagproces. Welke stappen moet u zetten? Wat kunt u verwachten?

Het aanvraagproces bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: maak een bedrijfsanalyse

Wilt u aan de slag met duurzame inzetbaarheid op de werkvloer? Dan is de eerste stap het maken van een bedrijfsanalyse. Een bedrijfsanalyse beschrijft onder andere de knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid en – indien aan de orde – het vanwege zwaar werk eerder moeten stoppen met werken. Ook geeft een bedrijfsanalyse antwoord op de vraag wat er gedaan kan worden om hierin verandering aan te brengen.

De bedrijfsanalyse is een verplichte bijlage bij een subsidieaanvraag voor een activiteitenplan. Op deze pagina Bedrijfsanalyse vindt u meer informatie over de bedrijfsanalyse. Het format vindt u door de link te volgen.

Stap 2: maak een activiteitenplan en projectbegroting 

De basis van de subsidieaanvraag is een activiteitenplan. Een activiteitenplan is een beschrijving van alle activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, voorzien van een (financiële) onderbouwing. De plannen in het activiteitenplan moeten gebaseerd zijn op de uitkomsten van de bedrijfsanalyse. De activiteiten bieden een oplossing voor de beschreven knelpunten. In de begroting onderbouwt u zo precies mogelijk de verwachte kosten per activiteit. Dus geen totaalbedragen, maar zoveel mogelijk uitgesplitst naar bijvoorbeeld uren maal uurtarief. Voor het activiteitenplan en de begroting zijn formats beschikbaar. 

Stap 3: registreer u als aanvrager

Om subsidie voor een activiteitenplan aan te vragen, moet u eerst een account aanmaken en u daarna registreren als aanvrager. Dit kan via het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid.

U dient een nieuwe registratie in onder het kopje ‘Mijn registraties’ door te kiezen voor ‘Nieuwe registratie’. Op het subsidieportaal ziet u binnen vijf werkdagen onder ‘Mijn registraties’ dat u als aanvrager bent geregistreerd. Met een inlognaam en wachtwoord krijgt u direct toegang tot het subsidieaanvraagformulier.

In de Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid vindt u een uitleg van het gebruik van het subsidieportaal.

Stap 4: dien uw subsidieaanvraag in tijdens aanvraagtijdvak

Om een subsidie aan te vragen, gebruikt u het elektronische aanvraagformulier. In dit e-formulier vult u de gevraagde gegevens in.  Vervolgens voegt u de volgende bijlagen toe:

  • de bedrijfsanalyse
  • het activiteitenplan
  • de begroting
  • autorisatie ondertekenaar (op grond van inschrijving KvK, statuten of machtiging)
  • een kopie bankafschrift met daarop het rekeningnummer waarop de betaling van de subsidie moet gaan plaatsvinden.

Wat gebeurt er na het indienen van de aanvraag?

Alle aanvragen worden op volgorde van ontvangst beoordeeld. Nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben, controleert UVB of deze volledig is en aan de gestelde voorwaarden voldoet. Daarna wordt uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld, waarbij we kijken of de activiteiten en de kosten subsidiabel zijn. Deze beoordeling duurt maximaal dertien weken.

Als uw aanvraag niet volledig is, of moet worden bijgesteld, krijgt u een schriftelijk verzoek om de aanvraag aan te vullen of te wijzigen. In dat geval duurt de beoordeling wat langer.

Ook schuift uw aanvraag dan op in de lijst van ontvangen aanvragen. De datum van ontvangst wordt dan namelijk de datum waarop u de aanvraag compleet heeft gemaakt. Het subsidiebudget wordt op basis van de volgorde op de lijst toegekend.

UVB stuurt u een bericht als uw aanvraag compleet is. Dan start de inhoudelijke beoordeling. Ook dan kunt u nog vragen ontvangen. Dit heeft geen invloed meer op uw positie op de lijst van ontvangen aanvragen.

Beslissing

De beslissing over de subsidieverlening wordt aan u meegedeeld in een beschikking. Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u hiertegen bezwaar maken. Bij een postieve beslissing op uw subsidieaanvraag kunt u aan de slag gaan met uw project. Meer informatie over die fase vindt u op de pagina Project in uitvoering.