Subsidies: aanvraag niet mogelijk

Op deze pagina vindt u een overzicht van Europese en nationale subsidies op het gebied van werk en inkomen. Aanvraag voor deze subsidie is op dit moment niet mogelijk.

Actieve inclusie (ESF 2014-2020): geïntegreerde territoriale investeringen (GTI)

Actieve inclusie (ESF 2014-2020): geïntegreerde territoriale investeringen (GTI)

Het ESF-thema GTI biedt subsidie voor een (bijdrage aan) duurzame stedelijke ontwikkeling en tegengaan van sociaal-economische tweedeling in de stad.

Cofinanciering van sectorplannen

Cofinanciering van sectorplannen

Werkgevers- en werknemersorganisaties krijgen voor de helft een financiële bijdrage van de overheid als zij gezamenlijk plannen maken om mensen aan het werk te krijgen en te houden.

Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020)

Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020)

Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

EFMB (Europees Fonds voor Meest Behoeftigen)

EFMB (Europees Fonds voor Meest Behoeftigen)

Het Europees Sociaal Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB) versterkt de sociale samenhang door bij te dragen aan het terugdringen van de armoede en bij te dragen aan de sociale inclusie van de meest behoeftigen.

Cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt (DWSRA)

Cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt (DWSRA)

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen, werkgeversorganisaties,  werknemersorganisaties en samenwerkingsverbanden van arbeidsorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor het stimuleren van  dienstverlening aan werkzoekenden en samenwerking tussen sectorale arbeidsmarktpartijen of sectorale en regionale arbeidsmarktpartijen op het gebied van arbeidsmarktbeleid.

Kinderopvang: versterking taal- en interactievaardigheden

Kinderopvang: versterking taal- en interactievaardigheden

Kwalitatief goede opvang is essentieel voor de ontwikkeling van het kind. Dit begint met deskundige beroepskrachten en gastouders. Deze subsidieregeling levert hieraan een bijdrage.

EMVF 2014-2020: Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF)

EMVF 2014-2020: Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF)

Het Asiel, Migratie en Integratiefonds is een onderdeel van de subsidieregeling voor de Europese migratie- en veiligheidsfondsen 2014-2020. De subsidieregeling bestaat uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF). Op deze pagina vindt u informatie over de subsidiemogelijkheden vanuit het AMI

Actieve Inclusie (ESF 2014-2020)

Actieve Inclusie (ESF 2014-2020)

Het ESF-thema Actieve Inclusie biedt subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.