Uitvoeren en verantwoorden

Op deze pagina kunt u nagaan welke vorm het proces van uitvoeren en verantwoorden bevat.

Uitvoering

Tijdens het uitvoeren van een project dient de hoofdaanvrager rekening te houden met de administratieve verplichtingen. De Handleiding Projectadministratie MDIEU dient ter ondersteuning zodat u als hoofdaanvrager/subsidieontvanger kan voldoen aan de administratieve regels. Daarnaast zijn er een aantal Bijlagen HPA opgesteld, deze vindt u op de pagina bijlagen en downloads.

Indien Eerder Uittreden onderdeel is van de projectactiviteiten dient in het bijzonder rekening gehouden te worden met de Handreiking voor de uitvoering van Regelingen Vervroegde Uittreding (RVU’s).

Monitoring

Onderdeel van de uitvoering is de monitoring van de projecten. Onder monitoring verstaan we de manier waarop Uitvoering van beleid SZW zicht houdt op de realisatie, rechtmatigheid en doelbereik van MDIEU-projecten. De monitorfase start na verlening van de subsidie en loopt tot het moment van indienen van de einddeclaratie.

Tussentijds voortgangsverslag

Indien de projectperiode langer is dan 12 maanden, dient de hoofdaanvrager uiterlijk acht weken na afloop van de eerste twaalf maanden van de projectperiode een tussentijds voortgangsverslag in via het E-portaal (op grond van artikel 21).  In dit voortgangsverslag worden de tot dan toe behaalde resultaten en gemaakte kosten opgenomen. Voor dit voortgangsverslag komt een apart elektronisch formulier beschikbaar in het E-portaal. Bij dit voortgangsverslag dient u naast een ingevuld elektronisch formulier tevens een aantal bijlagen in te sturen via het E-portaal zoals hierna beschreven.

Eindrapportage en eindafrekening

Als de uitvoering van het activiteitenplan is afgerond en de projectperiode is verstreken, dient de hoofdaanvrager binnen 22 weken de aanvraag voor subsidievaststelling in (op grond van artikel 22). Voor deze eindrapportage komt een apart elektronisch formulier beschikbaar in het E-portaal. Bij deze eindrapportage dient u behalve het ingevulde elektronische formulier tevens een aantal bijlagen in te sturen zoals hierna beschreven.

Bij afronding van het project, wordt ook getoetst op de realisatie van de in de beschikking toegekende bedragen. De gedeclareerde subsidie voor activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid mag niet meer zijn dan het daarvoor verleende subsidiebedrag zijn. Ook mag het niet lager zijn dan 50% van het verleende subsidiebedrag. Mocht dit laatste toch minder zijn dan de helft, dan kan de subsidie worden verlaagd of op nihil worden vastgesteld. Voor het onderdeel eerder uittreden geldt een dergelijke bepaling niet.

Voorbeeldformulieren

Hieronder treft u voorbeeldformulieren van het E-formulier voor de voortgangsrapportage en einddeclaratie.

Naast het toesturen van de voortgangsrapportage en einddeclaratie dient u de volgende documenten bij te voegen:

  1. Voor de inhoudelijke toelichting op de activiteiten en resultaten voor de eindrapportage maakt u gebruik van de bijlage verantwoording inhoudelijk einddeclaratie MDIEU . Voor de voortgangsrapportage maakt u gebruik van de bijlage verantwoording inhoudelijk voortgangsrapportage MDIEU.
  2. Voor de financiële toelichting bij de voortgangsrapportage en einddeclaratie maakt u gebruik van de bijlage verantwoording kosten MDIEU activiteitenplannen.
  3. Uw administratie dient op grond van artikel 23 lid 3 een overzicht te bevatten van de KvK-nummers van de partners van het samenwerkingsverband en de gecontracteerde uitvoerende organisaties van het project. Op basis van deze rapportage voeren wij een controle uit op eventuele verbondenheid van de vermelde organisaties. Voor de KvK-rapportage kunt u gebruik maken van de bijlage KvK overzicht MDIEU.
  4. U dient u ook op grond van artikel 23 lid 4 een BSN-rapportage mee te sturen voor deelnemers die RVU krijgen aangeboden. Deze persoonsgegevens zijn onder andere nodig om te controleren of er geen sprake is van dubbelfinanciering. Daarnaast kan er op deze manier onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit van de activiteiten ten aanzien van dezelfde persoon. De gegevens zullen anoniem worden gebruikt voor bestandsvergelijking. Voor de rapportage kunt u gebruik maken van de BSN rapportage MDIEU
  5. Een getekende accountantsverklaring conform controleprotocol voortgangsrapportage of einddeclaratie. 

Let op: naast het BSN nummer dient u ook de start- en einddatum van deelname aan de RVU in te vullen. De BSN nummers moeten uniek zijn. Kunnen dus niet twee keer voorkomen in de rapportage. Wanneer een deelnemer aan meerdere activiteiten heeft deelgenomen vult u alle activiteiten in.

Bevoorschotting en meldingsplicht

De hoofdaanvrager dient op grond van artikel 21 schriftelijke melding te maken wanneer blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet, niet tijdig, of niet geheel zullen worden verricht. Dit geldt ook als niet, niet tijdig of niet geheel aan de verplichtingen van de subsidie kan worden voldaan.

In uw subsidieaanvraag kunt u een voorschot op de subsidie aanvragen. Dit voorschot is standaard 20% van het toegekende subsidiebedrag. Het wordt binnen zes weken na de beschikking tot subsidieverlening uitbetaald. Een samenwerkingsverband kan wanneer de sector reeds bij aanvraag kosten heeft gemaakt voor RVU, om 40% vragen bij aanvang van het project, maar dient dit dan wel al bij de subsidieaanvraag te onderbouwen. Vervolgens kan 1 jaar na start uitvoering van het project het voorschot oplopen tot 80%, mits een voortgangsrapportage is ingediend, begeleid met een door een accountant opgesteld rapport van feitelijke bevindingen.