Overzicht aanvraagcriteria

ESF Actie C biedt subsidie aan scholen voor praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs die leerlingen helpen naar een vervolgopleiding of een baan.

Op deze pagina is een zo volledig mogelijke samenvatting opgenomen van de eisen waaraan een project moet voldoen. Voor de precieze vereisten dient u de ESF-subsidieregeling en de HPA te raadplegen op de pagina regelgeving.

Voorwaarden voor subsidie

 • Met het project begeleidt u leerlingen op een praktijkschool of speciaal onderwijs naar een vervolgopleiding of een baan.
 • Het project duurt maximaal 12 maanden.
 • Het project start na 31 juli van een kalenderjaar, maar uiterlijk binnen 8 maanden na datum volledigheid.
 • Het project is gericht op deelnemers van 15 jaar en ouder.
 • Er is geen andere (Europese) financiering.
 • U financiert 60% van de projectkosten.
 • Projectresultaten worden kosteloos beschikbaar gesteld.

Subsidiabele kosten

Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking?

 • Arbeidskundig onderzoek.
 • Leerlingwerkplaatsen.
 • Branchegerichte cursussen.
 • Begeleiding na het verlaten van de school (nazorg).
 • Opleiding docenten en schoolleiders (deskundigheidsbevordering).
 • Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie.
 • Ontwikkelingsactiviteiten.