Petrus Dondersschool: zelfstandig functioneren in de maatschappij

Praktijkonderwijs is voor de meeste leerlingen eindonderwijs. De leerlingen op de Petrus Dondersschool worden daarom voorbereid om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij op de gebieden: werken, wonen, burgerschap en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Subsidie vanuit het ESF geeft het onderwijsaanbod een kwalitatieve en kwantitatieve impuls om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt te verbeteren.

Details

Projectnaam: 'Werk Opmaat: Petrus Dondersschool'
Projectaanvrager: Petrus Dondersschool
Looptijd project: 1 augustus 2011 - 31 juli 2012
Subsidiebedrag: € 214.528,-
Project maakt onderdeel uit van: ESF Actie C: leerlingen naar werk of vervolgopleiding

Doel van het project

De school stemt haar onderwijsaanbod zo veel mogelijk af op de behoefte van de arbeidsmarkt in de regio Roermond. In dat kader worden relevante branchegerichte cursussen aangeboden aansluitend bij de mogelijkheden die de stagebedrijven aan de leerlingen bieden. In het Roermonds Arbeidspracticum (RAP) doen de leerlingen vaardigheden op met betrekking tot horeca, techniek en logistiek. De lijn van praktijkvakken, het RAP en de externe stages maakt het mogelijk om de juiste mix tussen leren en werk aan te bieden.

Resultaat van het project

Meer dan de helft van de leerlingen verlaat de school met een baan of stroomt door naar het vervolgonderwijs (een derde deel). De overige schoolverlaters vinden met hulp van een arbeidsintegratietraject en een jobcoach ook vrij snel een baan. Een enkele leerling vindt werk in de sociale werkvoorziening of gaat naar een activiteitencentrum. Na uitstroom blijft de school de oud-leerlingen nog 2 jaar volgen.