Aanvragen

ESF Actie C biedt subsidie aan scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs die leerlingen voorbereiden op of toeleiden naar een functie op de reguliere arbeidsmarkt, of toe te geleiden naar een vervolgopleiding op MBO-1 niveau of naar het beroepsbegeleidend onderwijs.

Aanvraagcriteria

Voor het aanvragen van subsidie ESF Actie C geldt een aantal eisen. Deze vindt u op de pagina Overzicht aanvraagcriteria. Als u denkt dat uw project voor subsidie in aanmerking komt, kunt u met behulp van deze pagina de aanvraagprocedure starten.

Registreren als aanvrager

Wanneer u een subsidieaanvraag wilt indienen, moet u zich eerst als aanvrager registreren. Heeft u dat nog niet eerder gedaan, dan maakt u een account aan via het Subsidieportaal Agentschap SZW. Met dit account kunt u meteen een verzoek indienen om als aanvrager geregistreerd te worden. In het Subsidieportaal kunt u vervolgens binnen vijf werkdagen onder ‘Mijn registraties’ zien of u als aanvrager bent geregistreerd. In de Handleiding Subsidieportaal Agentschap SZW vindt u een introductie op het nieuwe subsidieportaal. De handleiding bevat screenshots met korte toelichtingen. Het Subsidieportaal Agentschap SZW vervangt Mijnagentschapszw.nl.

Subsidie aanvragen

Met uw inlognaam en wachtwoord krijgt u direct toegang tot het Subsidieportaal van Agentschap SZW. Om uw aanvraag te kunnen indienen heeft u een aantal gegevens nodig. Deze vult u van tevoren in op de formulieren die u vindt op de pagina Formulieren en sjablonen onder het kopje ‘Aanvragen’. Als u deze formulieren gereed heeft kunt u het digitale aanvraagproces starten.

Deadlines en doorlooptijd

 1. Aanvraag en toetsing
  Agentschap SZW toetst of uw subsidieaanvraag compleet is. Als de aanvraag volledig is ontvangt u binnen vier weken een ontvangstbevestiging. Is de aanvraag onvolledig, dan ontvangt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen. Alle volledige subsidieaanvragen toetst Agentschap SZW aan de aanvraagcriteria. Zodra Agentschap SZW alle aanvragen beoordeeld heeft, ontvangt u een brief waarin staat of de subsidie is toegekend. Als meer subsidie wordt aangevraagd dan beschikbaar is, worden aanvragen getoetst door het Comité van Experts Actie C. In 2010 gebeurde dit aan de hand van het Toetsingskader ESF 2007 - 2013 Actie C ranking 2010. Bij de toetsing van de aanvragen uit het tijdvak 2011 zal worden beoordeeld of er – naar het oordeel van het comité – afdoende sprake is van het betreffende onderwerp. Daarbij zal onder meer worden bekeken of- en in hoeverre het betreffende onderwerp nieuw is, of de school ideeën heeft aangedragen om de activiteit duurzaam in te bedden, of de aanvraag schoolspecifiek is én of er sprake is van een activiteit van de school zelf.
 2. Projectperiode en voorschot
  Vanaf de datum waarop de subsidieaanvraag volgens Agentschap SZW volledig is, zijn de kosten voor de voorbereiding van het project subsidiabel. Vanaf de door u opgegeven startdatum van het project komen ook de directe kosten voor activiteiten met de projectdeelnemers voor subsidie in aanmerking. De maximale projectperiode is 12 maanden. Als u uw beschikking tot subsidieverlening hebt ontvangen, kunt u ook een eerste voorschot op de subsidie aanvragen. Het voorschot is maximaal 50% van het in de beschikking toegekende subsidiebedrag. Als u behoefte heeft aan een voorschot, kunt u dit schriftelijk aanvragen bij Agentschap SZW, t.a.v. het hoofd van de afdeling Uitvoering II. Vermeld in uw verzoek uw projectnummer, contactgegevens, de hoogte van het gevraagde voorschot en de onderbouwing van uw verzoek. U ontvangt schriftelijk uitsluitsel over de beslissing op uw voorschotverzoek.
  Zorg dat Agentschap SZW over de juiste gegevens voor uitbetaling beschikt. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. Het controleren of wijzigen van uw gegevens kan via mijnagentschapszw.nl (zie pagina 6 van de Handleiding E-formulier).
 3. Einddeclaratie
  Het project mag maximaal twaalf maanden duren. Binnen dertien weken na afloop van het project moet u de einddeclaratie voor het project indienen bij Agentschap SZW. Ook hierbij is het belangrijk dat Agentschap SZW beschikt over de juiste rekeninggegevens voor het betalen van de subsidie. Het controleren of wijzigen van uw gegevens kan via Mijnagentschapszw.nl.
 4. Controle en vaststellingsbeschikking
  Binnen dertien weken na de indiening van de einddeclaratie vindt de eindcontrole plaats, gevolgd door een (tweede) voorschotbeschikking. Tussen het afgeven hiervan en 24 maanden na het indienen van de einddeclaratie bestaat de mogelijkheid dat het ESF-project wordt geselecteerd voor de zogenaamde tweedelijnscontrole. Uiterlijk 24 maanden na indienen van de einddeclaratie wordt de definitieve vaststellingsbeschikking afgegeven.