Regelgeving

Op deze pagina vindt u de regelgeving die van toepassing is op uw subsidie.

Nationale regelgeving

De regels waaraan een AMIF/ISF/Specific Actions project moet voldoen, vindt u in de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 en in de bijlagen A tot en met Hk van de Subsidieregeling. Daarnaast vindt u in de Beleidsregels AMIF en ISF 2014-2020  (gepubliceerd op 20 mei 2015 en gewijzigd op 19 juli 2018 en 3 juni 2020 een nadere invulling van de subsidiabele kosten en administratievoorschriften uit de Subsidieregeling.

In onderstaande tabel treft u de meest recente en geconsolideerde versie van de subsidieregeling aan, alsmede de separate regelwijzigingen die sinds de start van deze subsidieregeling zijn doorgevoerd. Bij de afzonderlijke regelwijzigingen vindt u ook de toelichting op deze wijzigingen en is in de tabel kort aangegeven wat de inhoud van deze wijziging is geweest. Tot slot treft u de oorspronkelijke regeling met toelichting aan.

Document

Publicatiedatum

Opmerkingen

Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020

Tot met heden….

Betreft actuele subsidieregeling waarin alle, onderstaande regelwijziging geconsolideerd zijn

12e wijziging subsidieregeling 23 september 2020 Wijziging subsidieplafond regeling onderdeel G, Ha en Hb

11e wijziging Subsidieregeling

3 juni 2020

O.a. definitie uitgezonden medewerker, voorzieningenstelsel, subsidieplafond regeling H en Ha, toevoeging regeling Hi (ESIRA) en Hk (SIS)

10e wijziging Subsidieregeling

20 december 2019

O.a. wijziging definitie loonkosten, nieuw tijdvak en activiteit (UBO register) regeling D en subsidieplafond regeling D, F en G.

9e wijziging Subsidieregeling

16 september 2019

O.a. subsidieplafond regeling Ha, toevoeging van de regeling Hg (opvang- en asielstelsel), Hh (terugkeer) en Hi (legale migratie).

8e wijziging Subsidieregeling

7 mei 2019

O.a. definitie-wijziging deelnemers, loonkosten, beslissingstermijn, voorwaarde toekenning voorschot, subsidieplafond regeling A, B en H, bedragen regeling C, naamswijzigingen en toevoeging regeling He (EES) en Hf (EGKWA)

7e wijziging Subsidieregeling

1 november 2018

O.a. wijziging aanvraagtijdvak en subsidieplafond regeling A, B en C, looptijd en nieuwe activiteiten regeling C, bijlage score ivm toekenning projecten

6e wijziging Subsidieregeling

19 juli 2018

O.a. wijziging aanvraagtijdvak, looptijd en subsidieplafond regeling Ha. Toevoeging activiteit Errin.

5e wijziging Subsidieregeling

1 juni 2018

O.a. naamswijzigingen, definitie binnenlandse reiskosten regeling C, wijziging aanvraagtijdvak en duur regeling D, E en H

4e wijziging Subsidieregeling

13 oktober 2017

O.a. definitie-wijziging verbonden organisatie, wijziging subsidieplafond regeling B en C, toevoeging van de nieuwe regeling Hb (PI-NL), Hc (IT oplossingen) en Hd (IT oplossingen)

3e wijziging Subsidieregeling

17 februari 2017

O.a. definitie-wijzigingen loonkosten, uitgezonden medewerker, reiskosten buitenland, maximumbedragen regeling C, subsidieplafond regeling A, B en C. Toevoegen regeling Ha: Specifieke maatregelen

2e wijziging Subsidieregeling

11 mei 2016

O.a. diverse aanpassingen in definities waaronder internationale organisaties, verblijfskosten, voortgangsrapportage

1e wijziging Subsidieregeling

14 oktober 2015

Betreft aanpassing subsidieplafond regeling A, B en C.

Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 (Oorspronkelijke versie)

31 maart 2015

Betreft eerste versie van de subsidieregeling, nadien gewijzigd!

Europese verordeningen over het AMIF en ISF

De AMIF subsidieregeling is gebaseerd op Europese Verordeningen, de Verordening AMIF: Verordening (EU) Nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (PbEU L 150/168).

De ISF subsidieregeling is gebaseerd op de onderstaande Europese Verordeningen:

  • Verordening ISF Politie: Verordening (EU) Nr. 513/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheer en tot intrekking van het Besluit nr. 2007/125/JBZ van de Raad (PbEU L 150/93);
  • Verordening ISF Grenzen: Verordening (EU) Nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa en tot intrekking van Beschikking nr. 574/2007/EG (PbEU L 150/143).

Nationaal programma AMIF en ISF

In het Nationaal programma AMIF en het Nationaal programma ISF staan de nationale doelstellingen die Nederland wil bereiken met de uitvoering van de subsidieregelingen AMIF en ISF. Deze doelstellingen heeft de Europese Commissie akkoord bevonden.

Handleiding projectadministratie (HPA)

De HPA bevat concrete handreikingen, voorbeelden en formats voor het inrichten van uw projectadministratie.

De HPA geeft u ruimte om zelf invulling te geven aan uw projectadministratie. Bijvoorbeeld door deze aan te laten sluiten op uw administratie. Kiest u voor een andere wijze van administreren, stem dit dan van tevoren af met Uitvoering Van Beleid. Op deze manier borgt u dat uw administratie voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de regeling en de bijlagen.

Categoriseringstabel AMIF en ISF

Voor de programmaperiode 2014-2020 is als onderdeel van het beheer- en controlesysteem een uniforme registratie en codering van bevindingen wenselijk. Een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot een tijdige signalering van systematische tekortkomingen en tijdig te kunnen anticiperen. Hiertoe is een tabel met bevindingen, coderingen en correctiepercentages opgesteld welke als richtlijn dient bij de uitvoering van en controle op AMIF en ISF projecten. Deze tabel is mede tot stand gekomen op basis van het richtsnoer van de Europese Commissie inzake correcties bij aanbestedingen [C(2013) 9527 van 19 december 2013], notitie AMIF-ISF/2017/10 en artikel 3b van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/378. Waar nodig is deze aangepast en aangevuld op basis van nationale standpunten en inzichten uit jurisprudentie. In beginsel zullen bij geconstateerde gebreken de aangegeven kortingen worden toepast.