Duurzame inzetbaarheid vergroten

Op deze pagina leest u welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen en wat voor soort activiteiten buiten de subsidieregeling vallen. 

Deze pagina is voor bedrijven. Bent u op zoek naar de subsidie voor sectoren? Klik hier.

Voor welke plannen kan ik subsidie krijgen?

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. De subsidie kan bijvoorbeeld worden ingezet voor een nieuwe aanpak om zware werkomstandigheden te verlichten, slimmer roosteren bij nachtwerk of financiële adviesgesprekken. Daarnaast is er tijdelijk subsidie beschikbaar om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen. Meer over dat laatste vindt u op de pagina Eerder stoppen met werken.

De subsidieregeling kent vier thema’s. U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan deze thema’s:
1.    Gezond, veilig en vitaal werken
2.    Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap
3.    Een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit
4.    Bewustwording en eigen regie van werkenden op hun loopbaan

De activiteiten moeten zich richten op de werkenden in uw bedrijf. Dit zijn alle personen die betaalde arbeid verrichten. Dan gaat het natuurlijk om de werknemers. Maar ook om de uitzendkrachten en zzp’ers. 

Stagiairs, leerlingen en vrijwilligers vallen hier niet onder. Ze mogen wel meedoen aan een activiteit die voor de werkenden wordt georganiseerd. Maar een activiteit die zich hoofdzakelijk richt op stagiairs, vrijwilligers of leerlingen is niet subsidiabel.

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie

De subsidieregeling benoemt voor welke projectactiviteiten u subsidie kunt aanvragen. Als activiteiten niet in de onderstaande lijst passen, krijgt u hiervoor geen subsidie. Ook moeten de gekozen activiteiten logisch aansluiten op uw bedrijfsanalyse.

 • Het ontwikkelen en toepassen van instrumenten, methoden of werkwijzen inclusief het uitvoeren van onderzoek dat hiermee verband houdt;
 • Activiteiten op maat voor individuele arbeidsorganisaties;
 • Het opzetten van een infrastructuur om structurele duurzame inzetbaarheid te bevorderen;
 • Een communicatie- of voorlichtingsactiviteit;
 • Een kortdurende training of workshop voor groepen: dit is een training of workshop van enkele uren tot enkele dagen;
 • Inhoudelijke monitoring en evaluatie: u heeft een concrete, inhoudelijke onderzoeksvraag over duurzame inzetbaarheid in uw organisatie. U voert onderzoek uit en er wordt een concreet product opgeleverd in de vorm van bijvoorbeeld een rapport of verslag.

Let op: de kosten die u voor de activiteiten maakt, moeten redelijk zijn. Daarnaast gelden er regels voor het inkopen van producten en diensten. En voor het opvoeren van uren van eigen personeel als projectkosten. Meer hierover leest u in de Handleiding projectadministratie. In de Verkorte handleiding projectadministratie vindt u een overzicht van de eisen waaraan de projectadministratie moet voldoen en uit welke onderdelen de administratie bestaat. De Verkorte handleiding projectadministratie is een quick reference card bij de Handleiding projectadministratie (HPA).

Let op: voor duurzame inzetbaarheid komen alleen kosten die zijn gemaakt in de projectperiode voor subsidie in aanmerking.

Activiteiten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Wettelijke verplichtingen en andere overheidsfinanciering
Activiteiten waartoe u wettelijk verplicht bent, zijn niet subsidiabel en kunnen niet in het activiteitenplan worden opgenomen. Ook activiteiten waarvoor u al andere overheidsfinanciering ontvangt, komen niet in aanmerking voor subsidie. Voorbeelden zijn:

 • Het maken van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E);
 • Regulier of formeel onderwijs, reguliere basisvaardigheden (digitale vaardigheden, rekenen en taal), kwalificerende scholing (diploma’s en certificaten) en praktijk- en werkleerplaatsen
 • EVC-trajecten;
 • Bestaande projecten of programma’s (bijvoorbeeld campagnes, voorlichtingsactiviteiten of onderzoek), tenzij u onderbouwt dat dat ze worden geïntensiveerd, bestendigd of verrijkt, zodat ze nog meer werkenden bereiken.
 • Van werk naar werk (VWNW)-begeleiding na ontslag of bij reorganisatie.

Niet subsidiabele kosten
Verder sluit de regeling de volgende kosten uit van subsidie:

 • Kosten voor verbruiksgoederen: verbruiksgoederen zijn goederen die na eenmalig gebruik ‘op’ zijn. Een voorbeeld hiervan is catering. Goederen die herhaaldelijk gebruikt kunnen worden, zijn dus geen verbruiksgoederen. Voorbeelden hiervan zijn flyers en T-shirts. De kosten hiervoor zijn wel subsidiabel, tenzij deze onredelijk of niet noodzakelijk zijn.
 • Btw: betaalde btw is alleen subsidiabel als de btw niet kan worden verrekend en er geen beroep kan worden gedaan op het btw-compensatiefonds. Dit zal moeten worden aangetoond met bijvoorbeeld een verklaring van de Belastingdienst.
 • Loonverletkosten: hiermee bedoelen we de loonkosten voor de uren van medewerkers die meedoen aan projectactiviteiten. Bijvoorbeeld de uren dat zij deelnemen aan een training.

Betrek werknemersvertegenwoordiging

Het is belangrijk dat u uw werknemers betrekt bij het proces rondom duurzame inzetbaarheid. Daarom is het verplicht om de werknemersvertegenwoordiging te betrekken bij het opstellen van uw activiteitenplan. Dit kan een vakbond zijn, de OR of bijvoorbeeld de personeelsvertegenwoordiging. Het zal per bedrijf verschillen hoe de werknemers betrokken kunnen worden. Uit het activiteitenplan moet blijken hoe de betrokkenheid is georganiseerd.

Hoe kun je subsidie aanvragen?

Wilt u een subsidieaanvraag indienen? Dan hebt u een bedrijfsanalyse en een activiteitenplan nodig. Deze dient u digitaal in bij SZW. Kijk op de pagina Subsidie aanvragen voor meer informatie.