Eerder stoppen met werken

Iedereen wil gezond en gemotiveerd aan het werk blijven tot aan het pensioen. Toch lukt dit niet altijd, bijvoorbeeld omdat het werk te zwaar is. Daarom is er tijdelijk subsidie beschikbaar om oudere mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen. Dit wordt ook wel RVU of regeling voor vervroegd uittreden genoemd.

Let op: u kunt deze subsidie alleen aanvragen als u minimaal 25% van de totale projectkosten investeert in duurzame inzetbaarheid.

Eisen voor subsidie

Als een werkgever met een werknemer afspraken maakt over eerder stoppen met werken, dan kunnen de kosten hiervan in aanmerking komen voor 25% subsidie. Hiervoor gelden eisen.

  • In de bedrijfsanalyse is beschreven dat er sprake is van zwaar werk. Ook blijkt duidelijk welke groep(en) werknemers dit werk doen. En dat eerder stoppen met werken hiervoor een oplossing is.
  • Het aanbod om eerder te stoppen met werken vanwege zwaar werk, wordt alleen aan een duidelijk afgebakende groep werknemers gedaan.
  • De werknemers stoppen maximaal 3 jaar voordat ze hun AOW-leeftijd bereiken. Als de periode tot aan de AOW-leeftijd langer is, komen alleen de maandelijkse betalingen in de laatste drie jaren voor subsidie in aanmerking.
  • De werknemer stopt vrijwillig eerder met werken. De werknemer kan voor de beeindigde arbeidsovereenkomst geen beroep doen op een werkloosheidsuitkering.
  • De arbeidsovereenkomst wordt volledig beëindigd.
  • De werknemer die stopt ontvangt maandelijks de overeengekomen uitkering van de werkgever.
  • De maandelijkse betalingen aan de werknemers die stoppen, worden tot maximaal het fiscaal vrijgestelde bedrag gesubsidieerd. Dit is het bedrag in artikel 32ba, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting. In 2023 is dit 2.037 euro bruto per maand en dus 24.444 euro bruto per jaar. Als de maandelijkse betalingen hoger zijn dan het vrijgestelde bedrag, wordt alleen subsidie betaald over het vrijgestelde deel.

Meer informatie over het eerder stoppen met werken is te vinden in de Handreiking Uitvoering RVU’s.

Voor welke kosten subsidie?

U kunt alleen 25% subsidie krijgen voor het bedrag aan maandelijkse betalingen aan de ex-werknemer. Andere kosten, zoals administratie- en beheerkosten, komen niet voor subsidie in aanmerking.

De eerste maandelijkse betaling moet plaatsvinden tussen 1 april 2023 en de einddatum van uw project. U kunt dus vooruitlopend op uw subsidieaanvraag in het najaar van 2023 al beginnen met afspraken te maken over eerder stoppen met werken. Als deze afspraken aan de eisen voldoen én de eerste uitbetaling plaatsvindt op of na 1 april 2023 én de uitbetaling nog niet is gestopt voor de startdatum van uw project, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

Als een overeenkomst over eerder stoppen met werken qua looptijd over de einddatum van uw project gaat, dan ontvangt u ook subsidie over het resterende, nog niet uitbetaalde deel. Wel moet de eerste maandelijkse uitbetaling al hebben plaatsgevonden binnen de projectperiode.