Meer kansen voor alleenstaande ouders

Armoede doet zich veel voor bij alleenstaande ouders. Dit project is een initiatief van de FNV Vrouwenbond om het inkomen en de positie van alleenstaande ouders op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Details

Projectnaam: 'Meer kansen voor alleenstaande ouders'
Projectaanvrager: FNV Vrouwenbond
Looptijd project: 1 januari 2010 - 1 januari 2011
Subsidiebedrag: € 50.000,-
Project maakt onderdeel uit van: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

Doel van het project

Inkomen en positie van alleenstaande ouders op de arbeidsmarkt verbeteren door middel van onder andere:

 • Participatief onderzoek alleenstaande moeders
  Begin 2010 vond een participatief behoeftenonderzoek plaatst onder 15 alleenstaande moeders verspreid door heel Nederland. De moeders werden op deze manier actief betrokken bij het zoeken naar oplossingen. Tijdens dit onderzoek is geïnventariseerd met welke knelpunten alleenstaande ouders geconfronteerd worden en aan welke ondersteuning door vrijwilligers zij behoefte hebben op lokaal niveau. Vanuit dit participatief proces zijn een trainingsprogramma en handleiding ontwikkeld en 10 vrijwilligers getraind om met lokale groepen een activiteitenplan uit te voeren om alleenstaande ouders te empoweren.
 • Invloed op lokaal beleid
  Vrijwilligers van FNV bonden kunnen lokaal beleid beïnvloeden om in eigen gemeente meer kansen voor alleenstaande ouders te creëren, door samen met alleenstaande ouders het lokale beleid onder de loep te nemen.
  In zeven gemeenten hebben vrijwilligersgroepen lokale actieplannen uitgevoerd en zijn tenminste 100 alleenstaande ouders op lokaal niveau geïnformeerd en ondersteund om hun sociaal-economische positie te verbeteren. Zo werden enquêtes gehouden onder alleenstaande ouders, bijeen­komsten georganiseerd, gemeentebesturen bezocht of op andere manieren gewerkt aan de verbetering van de positie van alleenstaande ouders op lokaal niveau.
 • Conferentie
  De conferentie Meer kansen voor alleenstaande ouders was een middag om meer te weten te komen over de positie van alleenstaande ouders, over hoe de vakbeweging zich inzet om het lokaal beleid te beïnvloeden, mee te praten over het beleid, kennis te maken met goede prak­tijk­voorbeelden en in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen. Met informatie, workshops, netwerken, discussies en de verspreiding van een manifest.