Samenwerken in een lokale sociale agenda

In tachtig gemeenten hebben lokale organisaties het initiatief genomen om de samenwerking te zoeken voor het bestrijden van armoede. Stichting Clip en de Sociale Alliantie motiveerden en ondersteunden hierbij.

Details

Projectnaam: 'Samenwerken aan een lokale sociale agenda'
Projectaanvrager: Stichting Clip in samenwerking met de Sociale Alliantie
Looptijd project: 1 januari 2010 - 31 december 2010
Subsidiebedrag: € 49.485,-
Project is onderdeel van: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

In een jaar­lijkse lokale sociale agenda kan worden aangegeven wat er in de gemeente wordt gedaan aan het tegengaan van armoede en sociale uitsluiting. Het opstellen en uitvoeren van deze lokale sociale agenda wordt gedaan door een brede en integrale samen­werking tussen basisgroepen, maatschappelijke organisaties en gemeente­lijke instanties. Vooral de eigen inbreng van minima(groepen) werd daarbij ondersteund.

Activiteiten

Regionale werkbijeenkomsten

In het voorjaar 2010 zijn er 8 regionale werkbijeenkomsten georganiseerd om organisaties te stimuleren lokaal samen te werken. Het maken van een gezamen­lijke lokale sociale agenda met concrete activiteiten stond centraal. Voor de werkwijze is een stappenplan gemaakt.

Landelijk symposium Versterk Vertrouw Verbind

Ter gelegenheid van het Europees Jaar en het 10 jarig bestaan van de Sociale Alliantie werd een symposium gehouden met het accent op vernieuwing als antwoord op bezuinigingen. Het programma werd gevuld met inleiders, een toespraak van toenmalig minister van SZW Donner naar aanleiding van het Sociale Alliantie manifest Nederland Armoedevrij! en discussies. De speech van de minister is voorzien van een serie opmerkingen en gedachten om de interne discussie in het netwerk van de sociale alliantie te stimuleren.

Regionale Alliantiedagen

In oktober en november 2010 zijn de Alliantiedagen gehouden. Deze regionale ontmoetingsdagen borduurden voort op het thema van het symposium. In vijf werkgroepen kwamen verschillende onderwerpen aan bod. De verslagen van deze dagen zijn te vinden op www.socialealliantie.nl
Promotiefolder Nederland armoedevrij Juist nu!

Als afronding van het Europees Jaar heeft de Alliantie op beknopte wijze de resultaten en de oproep voor het doorzetten van de lokale samenwerking in lokale sociale agenda’s opgenomen in een folder. Voor een vernieuwende inzet zijn twintig positieve suggesties geformuleerd.