ESF-subsidieregeling gewijzigd per 1 oktober 2010

Per 1 oktober 2010 wordt de Subsidieregeling ESF 2007-2013 (herzien) gewijzigd op een aantal punten.

Algemeen:

Voor alle acties geldt dat een tweetal vereenvoudigingen zijn doorgevoerd.

  • U heeft na indiening van de einddeclaratie nog 6 weken de tijd om de projectkosten te betalen. Deze wijziging heeft een directe werking en geldt daarmee ook voor alle nog niet vastgestelde einddeclaraties.
  • Voor projecten die vanaf 1 oktober 2010 worden ingediend geldt dat de berekening van het uurloon is vereenvoudigd. Het brutoloon (inclusief eindejaarsuitkering) wordt vermeerderd met een vaste opslag van 32%.

De wijzigingen in de verschillende Acties zijn hieronder per actie vermeld. Heeft u nog vragen over de toepassing van deze regelwijziging, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij het Agentschap SZW.

Actie A:

De definitie voor arbeidsbelemmerden is uitgebreid. Ook personen die op basis van de tijdelijke wet pilot loondispensatie deelnemen aan een dergelijke pilot, worden als arbeidsbelemmerde in het kader van Actie A gezien.

Actie J:

Per 1 oktober 2010 geldt een standaardprijs voor BBL trajecten voor aanvragen die vanaf die datum zijn ingediend. De standaardprijs bedraagt € 3.700,- per opleiding, per schooljaar. In deze prijs zijn de directe kosten van de opleiding van een BBL-leerling, gemaakt door het leer-werkbedrijf opgenomen. Dit betekent dat u geen andere kosten gerelateerd aan de BBL-opleiding van medewerkers in het project kunt opnemen. In de regeling en de toelichting daarop leest u welke bewijsstukken in de projectadministratie worden opgenomen om deze standaardprijs op te kunnen voeren. Let op: de standaardprijs geldt niet voor aanvragen die vóór 1 oktober 2010 zijn ingediend. Voor deze projecten wordt nog afgerekend op basis van werkelijke kosten.

Actie C:

Voor Actie C is voor het tijdvak in 2011 € 24 miljoen beschikbaar gesteld. LET OP: De openstelling van dit tijdvak wijkt af van vorige tijdvakken. Het tijdvak in 2011 loopt van 17 januari 2011 9.00 uur tot en met 28 januari 2011 17.00 uur.

Actie D:

Voor Actie D is voor het tijdvak in 2011 € 200 miljoen beschikbaar gesteld. Het tijdvak loopt van 1 februari 2011 9.00 uur tot 28 februari 2011 17.00 uur. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager bedraagt 2% van het subsidieplafond (€ 4 miljoen).

Verder zijn binnen Actie D de volgende wijzigingen aangebracht:

  • Er is een definitie van EVC-procedures toegevoegd. Deze definitie is opgenomen om onduidelijkheid over EVC-procedures weg te nemen.
  • Per 1 oktober 2010 geldt een standaardprijs voor BBL trajecten voor aanvragen die vanaf die datum zijn ingediend. De standaardprijs bedraagt € 3.700,- per opleiding, per schooljaar. In deze prijs zijn de directe kosten van de opleiding van een BBL-leerling, gemaakt door het leer-werkbedrijf opgenomen. Dit betekent dat u geen andere kosten gerelateerd aan de BBL-opleiding van medewerkers in het project kunt opnemen. In de regeling en de toelichting daarop leest u welke bewijsstukken in de projectadministratie worden opgenomen om deze standaardprijs op te kunnen voeren. Let op: de standaardprijs geldt niet voor aanvragen die vóór 1 oktober 2010 zijn ingediend. Voor deze projecten wordt nog afgerekend op basis van werkelijke kosten.
  • Voor projecten die zijn ingediend vanaf 1 oktober 2010 wordt een korting van 5 % op de vast te stellen subsidie toegepast indien de realisatie na de eindcontrole minder dan 60% bedraagt ten opzichte van de in de subsidieverlening aangegeven subsidiabele kosten. Deze maatregel is genomen om aanvragers meer realistisch begrotingen van de projecten op te laten stellen. Dit hangt samen met de ingestelde nieuwe werkwijze, waarbij de mogelijkheden om tussentijds wijzigingen binnen het projectplan aan te brengen zijn verruimd. Dit geeft de aanvrager meer ruimte om de in de aanvraag beoogde doelstellingen te halen. Voor een voorbeeld van de berekening van deze korting kunt u de toelichting op de regeling raadplegen.

Aangepast op 5 oktober 2010