Aanvragen

Aanvraagfase

Wanneer u de subsidieaanvraag wilt indienen, moet u zich registreren op het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid.

Heeft u nog geen account op het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid? Dan maakt u een account aan via Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. Met dit account kunt u meteen een verzoek indienen om als aanvrager geregistreerd te worden. In het digitale aanvraagportaal kunt u vervolgens binnen vijf werkdagen onder ‘Mijn registraties’ zien of u als aanvrager bent geregistreerd.

In de Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid vindt u een introductie op het subsidieportaal. De handleiding bevat screenshots met korte toelichtingen.
Vergeet u daarbij niet in het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid te registreren als aanvrager voor de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLLD – S).

Na de registratie op het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid kunt u een aanvraag indienen.

Let op: een nieuwe registratie kunt u indienen in de tab ‘Mijn registraties’ door te kiezen voor ‘Nieuwe registratie’. Volg hier vervolgens de aanwijzingen op en verstuur de nieuwe registratie.

Met uw inlognaam en wachtwoord krijgt u direct toegang tot het subsidieaanvraagformulier.

1. Aanvragen

De subsidie kan worden aangevraagd door een opleider, opleiderscollectief of samenwerkingsverband die aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals vermeld staat in artikel 7 van de Subsidieregeling.

Subsidieaanvragen voor het eerste aanvraagtijdvak kunnen worden ingediend van 1 oktober 2020, 9:00 uur tot en met 15 oktober 2020, 17:00 uur en wordt opengesteld voor opleiders en opleiderscollectieven.

Subsidieaanvragen voor het tweede aanvraagtijdvak kunnen worden ingediend van 2 november, 09:00 uur tot en met 16 november, 17:00 uur en wordt opengesteld voor samenwerkingsverbanden.

Buiten deze periode is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

De subsidie kan aangevraagd worden bij Uitvoering Van Beleid door middel van een door de minister beschikbaar gesteld elektronisch formulier. Er worden twee aanvraagtijdvakken opengesteld, waarin een subsidieaanvraag kan worden ingediend. De aanvraag kan alleen gehonoreerd worden als deze tijdig is ingediend per opengesteld tijdvak en het subsidieplafond niet bereikt is.

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor subsidies op grond van deze regeling geldt een subsidieplafond van € 17 miljoen per opengesteld tijdvak. Na het bereiken van het subsidieplafond per opengesteld tijdvak zullen eventueel resterende aanvragen worden afgewezen. Indien na sluiting van het eerste tijdvak blijkt dat het totaalbedrag dat met de subsidieaanvragen in het eerste tijdvak is gemoeid minder bedraagt dan het maximum van € 17 miljoen, wordt het resterende bedrag opgeteld bij het maximumbedrag van € 17 miljoen dat beschikbaar is voor het tweede tijdvak.

Per aanvraag kan een opleider of opleiderscollectief maximaal € 1,5 miljoen aanvragen. Een samenwerkingsverband kan maximaal € 2 miljoen aanvragen.

Let op: alleen scholingstrajecten die gestart zijn vanaf de datum die in de beschikking tot subsidieverlening bekend is gemaakt en uiterlijk 31 juli 2021 zijn afgerond komen in aanmerking voor subsidie.

Aan te leveren stukken bij de aanvraag

Bij de subsidieaanvraag dienen de volgende stukken te worden gevoegd:

a. de catalogus (zie bijlage I op de pagina Uitvoeren en verantwoorden) die de scholingstrajecten bevat die de opleider, het opleiderscollectief of het samenwerkingsverband beoogt ter beschikking te stellen aan deelnemers; en

b. indien een aanvraag wordt gedaan door een hoofdaanvrager, een door alle partijen die onderdeel uitmaken van het opleiderscollectief of samenwerkingsverband ondertekende samenwerkingsovereenkomst (zelf op te stellen), inclusief een schriftelijke machtiging volgens het format in bijlage III, waaruit blijkt dat de hoofdaanvrager gemachtigd is de andere partijen in het opleiderscollectief of samenwerkingsverband in en buiten rechte te vertegenwoordigen en waarbij de samenwerkingsovereenkomst het KvK-nummer en de contactgegevens van alle opleiders binnen een opleiderscollectief of samenwerkingsverband bevat;

c. een bewijsstuk dat aantoont dat de subsidieaanvrager de houder is van het bankrekeningnummer waarop de subsidie gestort dient te worden.

Hoogte subsidiebedrag

Het subsidiebedrag per afgerond scholingstraject bedraagt:

€ 150,00 bij een scholingstraject uit categorie A

€ 500,00 bij een scholingstraject uit categorie B

€ 1.000,00 bij een scholingstraject uit categorie C

De hoogte van het subsidiebedrag per aanvraag bestaat uit de som van het aantal gegeven scholingstrajecten maal het bedrag per deelnemer. Het subsidiebedrag is een all-in bedrag. Er wordt geen specificatie of onderbouwing gevraagd van de gemaakte kosten, maar er wordt een vast bedrag vergoed. De Belastingdienst bepaalt óf en, zo ja, over welke verdiensten BTW verschuldigd is.

2. Beoordeling
Uitvoering Van Beleid beoordeelt of de ingediende subsidieaanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet. Als de aanvraag volledig is ingediend ontvangt de aanvrager uiterlijk binnen 13 weken een beschikking tot subsidieverlening, waarna een voorschotbedrag van 60% van de toegekende subsidie wordt uitbetaald. In de praktijk zal ernaar gestreefd worden om beschikkingen tot subsidieverleningen eerder af te geven dan de genoemde periode van 13 weken. Voldoet de aanvraag niet aan de voorwaarden, dan krijgt de aanvrager een herstelmogelijkheid. De aanvrager wordt dan in de gelegenheid gesteld om binnen 14 dagen te reageren op deze brief, waarna er een definitief besluit volgt.  

3. Einddeclaratie

Tijdens het project houdt de subsidieaanvrager een projectadministratie bij. In bijlage IV van de regeling staat aan welke verplichtingen de administratie moet voldoen.

De subsidieaanvrager dient uiterlijk 1 oktober 2021 om 17:00 een verzoek tot vaststelling van subsidie in door middel van een door de minister beschikbaar gesteld elektronisch formulier op de website www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl.

Hierbij dient de volgende informatie meegestuurd te worden:

a. een specificatie van de gegeven scholing per opleider inclusief het KvK-nummer en contactgegevens van alle opleiders binnen een opleiderscollectief of samenwerkingsverband;

b. een overzicht met het BSN van de betrokken deelnemers;

c. een assurancerapport en een rapport van feitelijke bevindingen omtrent de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen door de subsidie ontvanger als bedoeld in paragraaf 7.2 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; en

d. een evaluatieverslag als bedoeld in artikel 16 van de regeling.

Na ontvangst van het verzoek tot subsidievaststelling wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 22 weken na ontvangst van het verzoek, een beslissing genomen over de subsidievaststelling.

Het is belangrijk dat Uitvoering Van Beleid beschikt over de juiste rekeninggegevens voor het betalen van de subsidie. Het controleren of wijzigen van uw gegevens kan via het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid.