ESF+ 2021-2027

De start van een nieuwe subsidieperiode voor het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 2021-2027. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.

EU-logo met tekst: medegefinancierd door de Europese Unie
Beeld: ©EU

Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.

Het fonds stelt € 413 miljoen beschikbaar voor Nederland. Dit budget wordt verdeeld over onder meer de volgende prioriteiten:

  • Kwetsbare werkenden en werkzoekenden (Arbeidsmarktregio’s, VSO/Pro, Sectoren en DJI)
  • Sociale Innovatie
  • Voedselhulp

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Hiermee wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten en van de minimale invoeringstermijn van twee maanden (aanwijzing 4.17 van de Aanwijzingen voor de regelgeving). Reden hiervoor is dat de start van deze subsidieperiode afhankelijk is van een aantal factoren, waaronder de goedkeuring van het Programmadocument door de Europese Commissie, alsmede de start van het Nederlandse schooljaar voor subsidieaanvragers op grond van hoofdstuk 2, paragraaf 1 (Subsidie voor regio-aanvraag leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs).

Het aanvragen van ESF-subsidie wordt als eerst mogelijk gemaakt voor het onderdeel VSO/Pro (prioriteit Kwetsbare werkenden en werkzoekenden). De overige onderdelen en prioriteiten worden later opengesteld.

Kwetsbare werkenden en werkzoekenden ESF+ 2021-2027

Over Kwetsbare werkenden en werkzoekenden ESF+ 2021-2027

Nederland kiest ervoor om in de komende programmeringsperiode ESF+ te focussen op een (integrale) ondersteuning van mensen in Nederland met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Dit is een brede doelgroep waarbij het niet uitmaakt of zij werken, werkzoekend zijn, een opleiding volgen of hun leven na detentie willen oppakken. Binnen de prioriteit kwetsbare werkenden en werkzoekenden wordt daarom ingezet op de drie doelstellingen, verbeteren van de toegang tot de arbeidsmarkt, een leven lang ontwikkelen en actieve inclusie.

 VSO/Pro ESF+ 2021-2027

Over VSO/Pro ESF+ 2021-2027

Ook voor deze ESF-subsidieperiode, 2021-2027, wordt subsidie beschikbaar gesteld voor de integrale begeleiding van leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs (Pro) richting de arbeidsmarkt. De doelgroep wordt gedefinieerd als leerlingen die ingeschreven staan bij een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs dan wel Praktijkonderwijs. In deze programmeringsperiode ESF+ zal er gebruik worden gemaakt van een standaardprijs per leerling per schooljaar.

Een nevendoelstelling is hierbij de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bevordering van gelijke kansen en non-discriminatie.