Tijdvak tweede ronde DWSRA opent maandag 28 november 2016

Vanaf maandag 28 november a.s. om 09.00 uur is het voor Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen, werkgeversorganisaties,  werknemersorganisaties en samenwerkingsverbanden van arbeidsorganisaties weer mogelijk om subsidie aan te vragen om de dienstverlening aan werkzoekenden en samenwerking tussen sectorale arbeidsmarktpartijen of  sectorale en regionale arbeidsmarktpartijen op het gebied van arbeidsmarktbeleid te stimuleren. Het tijdvak is geopend tot en met vrijdag 23 december 2016, 17.00 uur.

Voorkomen werkloosheid en bevorderen van werk naar werk
Het doel van de Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt (DWSRA) is het voorkomen van werkloosheid en het bevorderen van de overgang van werk naar werk. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend op basis van de subsidieregeling DWSRA en op basis van de Kaderregeling OCW, SZW en VWS.

18,5 miljoen beschikbaar
Voor dit tweede tijdvak is 18,5 miljoen euro beschikbaar dat is opgesplitst in twee soorten projecten. Voor projecten dienstverlening is het subsidieplafond gesteld op 7,75 miljoen euro. Voor projecten samenwerking en regie is dit gesteld op 11 miljoen euro. Voor projecten waarvoor in het eerste aanvraagtijdvak geen budget beschikbaar was, kan in het tweede aanvraagtijdvak een (nieuwe) aanvraag worden ingediend.

Op grond van de genoemde regeling kan maximaal 60% subsidie worden aangevraagd voor een project dienstverlening of een project samenwerking en regie arbeidsmarkt. De aanvraagcriteria zijn terug vinden in de Regeling dan wel op de pagina Aanvraagcriteria.

Aanvragen
De subsidie kan worden aangevraagd met behulp van het hiervoor bestemde aanvraagformulier. Naast het aanvraagformulier dient bij de aanvraag de volgende documenten te worden aangeleverd:

1. Aanbiedingsbrief getekend door de tekenbevoegd functionaris

2. Samenwerkingsovereenkomst ondertekend door alle partijen (indien van toepassing);

3. Uittreksel van de Kamer van Koophandel;

4. Een activiteitenplan met een:

  • overzicht van de activiteiten;
  • een beschrijving bevat van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteiten;
  • een beschrijving bevat van de doelstelling, resultaten of producten die met de activiteiten worden nagestreefd.

5. Een onderbouwde begroting van de kosten per activiteit, incl. een liquiditeitsbegroting. Het format vindt u terug op de pagina Uitvoeren en Verantwoorden.

Het volledig ingevulde aanvraagformulier met de bijbehorende documenten, zoals hierboven beschreven, kunt u mailen naar DWSRA@agentschapszw.nl.

Wij verzoeken u bij de aanvraag in de bestandsnamen van de bijlagen de bovenstaande nummering aan te houden met bijbehorende bestandsnamen. Bijvoorbeeld: naamaanvrager_bijlage1_aanbiedingsbrief, naamaanvrager_bijlage2_samenwerkingsovereenkomst etc.

LET OP:

aanvragen die voor maandagochtend 28 november 09.00 uur bij het Agentschap SZW binnen komen en/of aanvragen die niet volledig ingevuld zijn worden NIET in behandeling genomen.

Formulieren

Het aanvraagformulier

Format Begroting van de kosten per activiteit en liquiditeitsprognose (indien u voorschotten wil ontvangen)

Vereisten voor het activiteitenplan Cofinanciering DWSRA