Overzicht aanvraagcriteria

O&O fondsen, werkgevers- en werknemersorganisaties, dan wel een samenwerkingsverband met minstens één van deze partijen, krijgen subsidie voor maximaal zestig procent van de gemaakte kosten van activiteiten binnen een project. Op deze pagina is een samenvatting opgenomen van de eisen waaraan subsidie vanuit de Regeling moet voldoen. Voor de exacte vereisten raadpleegt u de Regeling.

Bekijk hier de vragen en antwoorden.

Projecten dienstverlening

Aanvragers

Subsidie voor projecten dienstverlening kunnen aangevraagd worden door:

Activiteiten

Er kan subsidie worden verstrek voor de volgende activiteiten:

 1. activiteiten die gericht zijn op het bieden van ondersteuning aan met ontslag bedreigde werknemers bij ontslag en de aanvraag van een uitkering;
 2. activiteiten die gericht zijn op het bieden van ondersteuning aan werkzoekende werknemers of WW-gerechtigden die op het moment van aanvang van de activiteiten korter dan zes maanden een WW-uitkering ontvangen, bij de oriëntatie op loopbaan- of werkmogelijkheden; of
 3. activiteiten die gericht zijn op het bieden van scholing aan werkzoekende werknemers of WW-gerechtigden die op het moment van aanvang van de activiteiten korter dan zes maanden een WW-uitkering ontvangen

Projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt

Aanvragers

Subsidie voor projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt kunnen aangevraagd worden door of een O&O-fonds, of een werkgeversorganisatie of een werknemersorganisatie, welke deel uitmaakt van een samenwerkingsverband.  De subsidieaanvraag wordt door één van deze partijen namens het samenwerkingsverband ingediend.
 

Activiteiten

Er kan subsidie worden verstrek voor de volgende activiteiten:

 1. activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden tussen sectorale arbeidsmarktpartijen of sectorale en regionale arbeidsmarktpartijen in de arbeidsmarktregio;
 2. activiteiten die gericht zijn op het binnen het samenwerkingsverband verzamelen en uitwisselen van arbeidsmarktinformatie;
 3. activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van gezamenlijk arbeidsmarktbeleid op regionaal of bovenregionaal niveau.

Algemene aanvraagcriteria

 • De subsidie bedraagt maximaal 60% van de gemaakte kosten.
 • Het aangevraagde subsidiebedrag dient ten minste € 125.000 en ten hoogste € 2.000.000 te bedragen.
 • De activiteiten binnen een project zijn uiterlijk tot en met 31 december 2018 subsidiabel.
 • Uit uw aanvraag moet minimaal blijken:
  • Of een aanvraag betrekking heeft op een project voor een dienstverlening of een samenwerking en regie arbeidsmarkt;
  • waarom de activiteiten verondersteld worden doelmatig en doeltreffend te zijn;
  • op welke wijze de activiteiten aanvullend zijn op soortgelijke werkzaamheden die door de subsidieaanvrager of, indien sprake is van een samenwerkingsverband, een andere partij die onderdeel is van het samenwerkingsverband, worden uitgevoerd;
  • op welke wijze de activiteiten aanvullend zijn op soortgelijke werkzaamheden die door UWV of gemeenten worden uitgevoerd; en
  • op welke wijze de activiteiten met UWV en gemeenten zijn afgestemd.

U kunt uw aanvraag indienen door gebruik te maken van het aanvraagformulier, deze vindt u op de pagina Uitvoeren en verantwoorden. Bij de subsidieaanvraag dienen de volgende stukken separaat aangeleverd te:
 

 1. Samenwerkingsovereenkomst ondertekend door alle partijen (indien van toepassing);
 2. Uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 3. Een activiteitenplan die:
  • een overzicht bevat van de activiteiten;
  • een beschrijving bevat van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteiten;
  • een beschrijving bevat van de doelstelling, resultaten of producten die met de activiteiten worden nagestreefd.
 4. Een onderbouwde begroting van de kosten per activiteit, incl. een liquiditeitsbegroting. Een voorbeeldformat vindt u terug op de pagina Uitvoeren en Verantwoorden.


Wij verzoeken u in de bestandnamen van de bijlagen de bovenstaande nummering aan te houden met bijbehorende bestandnamen. Onvolledige aanvragen dienen eerst te worden aangevuld, pas dan kan de aanvraag in behandeling worden genomen.