UMC St. Radboud - Beddenmonitor

Goede personeelsplanning is voor UMC (universitair medisch centrum) Sint Radboud erg belangrijk maar ook behoorlijk complex. Het patiëntenaanbod binnen een ziekenhuis wisselt sterk en het en het werk is daardoor moeilijk te plannen. Met behulp van het beddenmonitorsysteem wordt het proces transparanter en is veel winst te behalen. Zowel qua personele inzet, als qua kosten.

Details

Projectnaam: 'De Beddenmonitor'
Projectaanvrager: UMC St. Radboud
Looptijd project: 1 augustus 2009 - 31 juli 2010
Subsidiebedrag: € 70.637,-
Project maakt onderdeel uit van: ESF Actie E: sociale innovatie

Doel van het project

Om in de toekomst aan de zorgvraag te kunnen blijven voldoen is het voor het noodzakelijk voor het UMC St. Radboud om de arbeidsproductiviteit te verhogen en het personeel efficiënter in te plannen.

In het project Beddenmonitor zijn initiatieven gestart om beter te roosteren om onder- en overbezetting te voorkomen. Deze initiatieven moesten zorgen voor meer transparantie van de werkprocessen en de planning, door meer inzicht te bieden in de hoeveelheid werk enerzijds en de inzet van medewerkers anderzijds. Aan het project heeft een zestal afdelingen deelgenomen.
Eén van de manieren waarop de hoeveelheid werk inzichtelijk is gemaakt is de Beddenmonitor. Door het inzichtelijk maken van de bedbezetting kunnen trends gesignaleerd worden. In het project is ook gewerkt aan de ontwikkeling van een personeelsmonitor om de inzet van medewerkers in kaart te kunnen brengen en te vergelijken met de bedbezetting.

Resultaat van het project

  • Het besef dat er veel winst te boeken is door slimmer te werken en slimmer te roosteren is gegroeid.
  • De hoeveelheid werk op verschillende momenten is inzichtelijk gemaakt, waardoor de personeelsinzet daarop kan worden afgestemd.
  • De concrete resultaten van het project verschillen flink per deelnemende afdeling. Op sommige afdelingen is het heel goed gegaan, andere afdelingen hebben meer tijd nodig voor de veranderingsprocessen.
  • Een ander belangrijk resultaat is dat het roosteren en discussies rondom de werkdruk geobjectiveerd zijn. Piekperiodes en de relatie tussen hoeveelheid werken en personele inzet zijn neutraal inzichtelijk gemaakt.