3.1.1 Inleiding

Loonkosten van medewerkers die ESF-activiteiten hebben verricht, kunnen worden opgenomen in de projectadministratie. In de subsidieregeling (artikel 12 lid 1) wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Directe loonkosten; loonkosten van personeel, waarbij sprake is van direct aan deelnemers van het project bestede uren, dan wel loonkosten welke direct te relateren zijn aan de uitvoering van subsidiabele activiteiten als bedoeld in bijlage 1 van de subsidieregeling;
  • Directe loonkosten projectcoördinatie en –administratie; loonkosten van personeel welke direct zijn te relateren aan coördinatie en administratie van het project en waarbij het desbetreffende personeelslid voor 50% of meer van diens contractuele werktijd werkzaam is voor het project.

Loonkosten van deelnemers zijn niet subsidiabel. Plaatsingssubsidies zijn onder verwijzing naar de subsidieregeling artikel 12 lid 1c wel subsidiabel (zie paragraaf 3.3).

De subsidiabele loonkosten worden gebaseerd op een individueel berekend uurtarief op basis van het brutoloon van de medewerker vermeerderd met een opslagpercentage van 32% waarbij het aantal werkbare uren per jaar is gesteld op 1.720 voor een voltijds dienstverband (p) maal het aantal werkelijk gerealiseerde uren dat aan de ESF-activiteiten is besteed (q). Het aantal van 1.720 uur staat vast en geldt bijvoorbeeld ook in het geval in de betreffende branche (al dan niet opgenomen in de CAO) een voltijds dienstverband op 36 uur is gesteld.

  • In de administratie dienen documenten te zijn opgenomen die inzage geven in:
  • de berekening van de uurtarieven (3.1.2);
  • het aantal gerealiseerde ESF-uren (3.1.3);
  • toerekeningen (3.1.4);
  • prestatieverantwoording (3.1.5).
Relevante informatie

Q&A 8: Minimaal 50% projectbeheer
Q&A 26: Projectleiding en –administratie
Q&A 39: 50% eis