Vraag 26: Projectleiding en - administratie

Vraag: Mogen de kosten van projectleiding en –administratie uit interne en externe kosten bestaan?

Antwoord: Nee, voor deze kostensoort dient een keuze gemaakt te worden tussen intern en extern.

Per AMR of (ex)leerlingen Vso/Pro-aanvraag (ESF project) kan slechts één van beide kostensoorten verantwoord worden. Deze voorwaarde is in de regeling opgenomen om aan het algemene uitgangspunt van de Europese Commissie  bij de toepassing van een flatrate te kunnen voldoen. De flatrate kan namelijk binnen één project niet gecombineerd worden met externe kosten die betrekking hebben op dezelfde of gelijksoortige activiteiten. Hierbij is ook meegewogen dat de toepassing van de flatrate zodanig interessant is dat dit opweegt tegen deze beperking.

Verder geldt voor projectleiding en administratie een maximum van 10%. Dit percentage wordt berekend over de directe kosten voor de uitvoering van de subsidiabele activiteiten (directe loonkosten+32% +40%, externe kosten en plaatsingssubsidies).