Regelwijziging NL Leert Door met inzet van Scholing gepubliceerd

Op 20 juli jl. is de wijziging van de tijdelijke subsidieregeling NL Leert Door met inzet van Scholing gepubliceerd. Volg de link om de wijziging te bekijken. 

Hieronder is een overzicht te vinden van de belangrijkste wijzigingen en wat de gevolgen ervan zijn.

  • Verlenging einddatum projectactiviteiten 3de tijdvak (1 april 2023)

Omdat de aanvraagprocedure is uitgelopen, hebben meerdere aanvragers verzocht om de looptijd van de scholingstrajecten te verlengen. Om aanvragers 1 jaar de tijd te geven om de scholingstrajecten te realiseren, is de einddatum van de projecten verlengd tot 1 april 2023.

Let op: hierdoor is ook de uiterste datum voor het indienen van een vaststellings- en een wijzigingsverzoek veranderd.  Het verzoek om vaststelling moet max. 13 weken na de afronding van de activiteiten moet zijn ingediend. Op zijn laatst is dat dus 30 juni 2023.  Aanvragers kunnen tot 1 februari 2023 een wijzigingsverzoek indienen. Aanvragers van het 3e tijdvak ontvangen hierover nader bericht.

  • Controle identiteit van cursisten

In de vorige regeling was een kopie van een ID-bewijs vereist cf. bijlage IV van de regelgeving. Deze verplichting is komen te vervallen. In plaats daarvan dienen aanvragers het format Verklaring Controle ID-bewijs te gebruiken. Volg de link  om het format te bekijken.

Het kan zijn dat er al kopieën van ID-bewijzen zijn opgeslagen ten behoeve van de subsidieverstrekking. Het is de bedoeling dat aanvragers die kopieën vernietigen en daarvoor in de plaats de Verklaring controle ID-bewijs van betrokken (ex)deelnemers in hun administratie opnemen.

Extra toelichting

Aanvragers dienen de BSN-nummers van de betrokken cursisten aan te leveren in het format Specificatie scholingstrajecten bij hun verzoek tot vaststelling.
Dit is cf. art. 15, lid 3 onder b van de Regeling. In het format Verklaring controle ID-bewijs verklaart de opleider dat deze de identiteit van alle deelnemers wiens BSN-nummer in het format staan, heeft gecontroleerd. 

  • Verplicht gebruik format Evaluatieformulier

Bij het vaststellingsverzoek is een evaluatieverslag verplicht. Op de UVB-site was ook een format beschikbaar, maar in de vorige regeling is hier niet naar verwezen. Met de regelwijziging is het gebruik van dit format verplicht gesteld. Volg de link om het format Evaluatieformulier te bekijken.

  • Aanscherping definitie ‘afgerond scholingstraject’ onder categorie A

Met de regelwijziging is de definitie van ‘afgerond traject’ onder categorie A aangescherpt. Er is sprake van een ‘afgerond traject’, als één individu maximaal 3 modules / cursussen heeft afgerond.

Extra toelichting
Binnen de categorie A van scholingsabonnementen kunnen deelnemers eenmalig inloggen en vervolgens verschillende scholingstrajecten volgen en afronden.
Hierdoor ontstaat overlap, omdat er dan voor één persoon meerdere keren subsidie kan worden verstrekt. Het moet echter gaan om één abonnement per deelnemer.