Zijn er administratieve verplichtingen?

Ja, op grond van artikel 5.2 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is de ontvanger van de subsidie voor een activiteitenplan verplicht om een projectadministratie te voeren. Dit geldt niet voor de sectoranalyses, die worden gesubsidieerd op grond van hoofdstuk 2 van de regeling. De administratievoorschriften kunt u terugvinden onder artikel 23 van de regeling.

In de Handleiding Projectadministratie die beschikbaar wordt gesteld op de website van Uitvoering van Beleid worden de onderdelen van de projectadministratie verder toegelicht. Het verdient aanbeveling deze Handleiding goed te lezen en toe te passen.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.