Aanvragen subsidie sectoranalyse

In oktober 2022 kan subsidie voor een sectoranalyse worden aangevraagd. Een sector of branche kan onder de voorwaarden zoals opgenomen in de MDIEU in aanmerking komen voor een vaste subsidie van €20.000.

1a. De sectoranalyse bevat:

  • een onderbouwing van de omvang en de samenstelling van het aantal werkenden in de sector;
  • inzicht in het aandeel kleine ondernemingen in de sector;
  • een beschrijving van de problematiek met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in de sector.
  • de sectoranalyse kijkt tenminste 5 jaar vooruit.

1b. De update van de sectoranalyse bevat daarnaast ook:

  • Een beschrijving van de totstandkoming van de update sectoranalyse
  • Een beschrijving van de resultaten van de update sectoranalyse (wijzigingen ten opzichte van oorspronkelijke sectoranalyse)

De bovenstaande elementen zijn uitgewerkt in een format dat u kunt gebruiken bij het opstellen van de (update van) de sectoranalyse. Dit is het nieuwe model dat u dient te gebruiken voor het tijdvak oktober 2022. Dit model is een richtinggevend hulpmiddel; het is niet verplicht om dit model in te vullen. Bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie zal de ingediende (geüpdatete) sectoranalyse echter wel op de aanwezigheid van de in dit model gevraagde informatie worden getoetst.

Het staat het samenwerkingsverband vrij om te bepalen of zij de analyse vanuit de eigen organisaties laten opstellen, of dat zij hiervoor gebruik maken van externe expertise.

Indien ervoor gekozen wordt om gebruik te maken van externe expertise is het samenwerkingsverband wel gehouden aan de aanbestedingsregels zoals die gelden voor de eigen organisaties.

2. Een samenwerkingsverband

De sectoranalyse voor het uitvoeren en opstellen van een sectoranalyse moet worden gedaan door een samenwerkingsverband van één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties in een sector. Ook andere organisaties in een sector zoals O&O-fondsen, brancheorganisaties en arbeidsorganisaties kunnen deel uitmaken van het samenwerkingsverband. De samenwerking kan georganiseerd worden binnen één sector en binnen of tussen één of meerdere branches. Binnen het samenwerkingsverband wordt een hoofdaanvrager aangewezen.

Als hoofdaanvrager kunnen optreden:

  • een werkgeversorganisatie
  • een werknemersorganisatie
  • een O&O fonds

Hierbij geldt als voorwaarde dat de hoofdaanvrager ten tijde van de subsidieaanvraag ten minste twee jaar bestaat. De hoofdaanvrager maakt deel uit van het samenwerkingsverband, vertegenwoordigt het samenwerkingsverband en dient namens het samenwerkingsverband een subsidieaanvraag in op grond van de MDIEU.

3. Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerking van de partijen in het samenwerkingsverband dient te worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Hierin wordt ook de hoofdaanvrager vermeld die door de samenwerkende partijen moet zijn gemachtigd om het samenwerkingsverband te vertegenwoordigen. De samenwerkingsovereenkomst dient te worden ondertekend door alle leden van het samenwerkingsverband, inclusief de hoofdaanvrager. Er is een model voor de samenwerkingsovereenkomst beschikbaar.

Nieuw is dat dan ook subsidie beschikbaar is voor een update van een bestaande sectoranalyse. Samenwerkingsverbanden kunnen een vaste subsidie van €10.000 aanvragen om hun sectoranalyse te (laten) updaten.

Een sectoranalyse is een verplichte bijlage bij een subsidieaanvraag voor een activiteitenplan. Een sector kan ook zonder subsidie een sectoranalyse (laten) uitvoeren. Een sectoranalyse dient aan de volgende eisen te voldoen:

NB: bij een subsidieaanvraag voor een update van een sectoranalyse moet een nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden overgelegd. Hiervoor is een model beschikbaar waarmee het samenwerkingsverband de hoofdaanvrager machtigt een subsidie voor een update aan te vragen. 

Account aanmaken

Heeft u al een account? Registreren voor het nieuwe aanvraagtijdvak voor sectoranalyses MDIEU kan met ingang van 13 september 2022 via Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid.

Heeft u nog geen account? Dan maakt u eerst een account aan via Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. Met dit account kunt u een verzoek indienen om als aanvrager geregistreerd te worden.

Een nieuwe registratie kunt u indienen bij kopje ‘Mijn registraties’ door te kiezen voor ‘Nieuwe registratie’. Op het subsidieportaal kunt u binnen vijf werkdagen onder ‘Mijn registraties’ zien dat u als aanvrager bent geregistreerd. Met uw inlognaam en wachtwoord krijgt u direct toegang tot het subsidieaanvraagformulier.

In de Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid vindt u een uitleg van het gebruik van het subsidieportaal.