Sectoranalyse

In 2021 heeft er tweemaal een aanvraagtijdvak open gestaan voor het aanvragen van een vaste subsidie van 20.000 euro voor het maken van een sectoranalyse. Het aanvragen van deze vaste subsidie is mogelijk geweest in februari en september 2021.
Let op! De aanvraagtijdvakken voor het aanvragen van een subsidie voor het opstellen van een sectoranalyse zijn gesloten. Op dit moment is er geen nieuw aanvraagtijdvak voor een sectoranalyse voorzien.

Een sectoranalyse is noodzakelijk als bijlage bij een subsidieaanvraag voor een activiteitenplan. Een sector kan ook zonder subsidie een sectoranalyse (laten) uitvoeren. Een sectoranalyse dient aan de volgende eisen te voldoen:

1. De sectoranalyse bevat:

  • een onderbouwing van de omvang en de samenstelling van het aantal werkenden in de sector;
  • inzicht in het aandeel kleine ondernemingen in de sector;
  • een beschrijving van de problematiek met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in de sector.
  • de sectoranalyse kijkt tenminste 5 jaar vooruit.

2. Een samenwerkingsverband

De sectoranalyse voor het uitvoeren en opstellen van een sectoranalyse moet worden gedaan door een samenwerkingsverband van één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties in een sector. Ook andere organisaties in een sector zoals O&O-fondsen, brancheorganisaties en arbeidsorganisaties kunnen deel uitmaken van het samenwerkingsverband. De samenwerking kan georganiseerd worden binnen één sector en binnen of tussen één of meerdere branches. Binnen het samenwerkingsverband wordt een hoofdaanvrager aangewezen.

Als hoofdaanvrager kunnen optreden:

  • een werkgeversorganisatie
  • een werknemersorganisatie
  • een O&O fonds

Hierbij geldt als voorwaarde dat de hoofdaanvrager ten tijde van de subsidieaanvraag ten minste twee jaar bestaat. De hoofdaanvrager maakt deel uit van het samenwerkingsverband, vertegenwoordigt het samenwerkingsverband en dient namens het samenwerkingsverband een subsidieaanvraag in op grond van de MDIEU.

3. Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerking van de partijen in het samenwerkingsverband dient te worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Hierin wordt ook de hoofdaanvrager vermeld die door de samenwerkende partijen moet zijn gemachtigd om het samenwerkingsverband te vertegenwoordigen. De samenwerkingsovereenkomst dient te worden ondertekend door alle leden van het samenwerkingsverband, inclusief de hoofdaanvrager. Er is een model voor de samenwerkingsovereenkomst beschikbaar.

Het staat het samenwerkingsverband vrij om te bepalen of zij de analyse vanuit de eigen organisaties laten opstellen, of dat zij hiervoor gebruik maken van externe expertise.

Indien ervoor gekozen wordt om gebruik te maken van externe expertise is het samenwerkingsverband wel gehouden aan de aanbestedingsregels zoals die gelden voor de eigen organisaties.

Onder Uitvoeren en verantwoorden vindt u een model voor het opstellen van een sectoranalyse.