Over RVU

RVU staat voor Regeling Vervroegde Uittreding. Bij het pensioenakkoord dat ten grondslag ligt aan de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) is ook afgesproken de fiscale behandeling van RVU’s te versoepelen van 2021 tot en met 2025.

Deze pagina is voor sectoren. Bent u op zoek naar de subsidie voor bedrijven? Klik hier.

In deze periode zijn werkgevers tot een bepaalde drempel fiscaal vrijgesteld van de zogenaamde RVU-heffing van 52%. Hierdoor kunnen werkgevers en werknemers tijdelijk gemakkelijker afspraken maken over eerder uittreden. Onder voorwaarden zijn deze RVU-afspraken ook subsidiabel binnen de MDIEU. 

Sinds 1 januari 2021 moet een werkgever in de loonaangifte een RVU aanmerken met een specifieke code. Daarmee kan worden bijgehouden hoeveel mensen een RVU-uitkering ontvangen. In de loonaangifte wordt geen onderscheid gemaakt tussen RVU’s waarvoor wel of geen MDIEU-subsidie is verstrekt.

Op deze pagina wordt informatie bijgehouden over het aantal RVU’s, zoals blijkt uit de loonaangifte. In de tabel is te zien hoeveel mensen gebruik zijn gaan maken van een RVU sinds de RVU-drempelvrijstelling is ingevoerd in 2021. De aantallen zijn een benadering. Ze zijn gebaseerd op de eigen opgave van werkgevers en kennen daarom een onzekerheidsmarge. 

Aantal personen met een RVU-uitkering die is gestart in 2021, 2022 of 2023

Periode vanaf

1 januari 2021

(1)  Aantal personen met een RVU-uitkering

die is gestart in 2021 of daarna

(2)

Idem, excl. Defensie

t/m december 2021 5.000 4.500
t/m juni 2022 9.500 9.000
t/m december 2022 15.000

14.000

t/m juni 2023 21.000

19.500

t/m december 2023 27.000 25.000

Bron: UWV. Cijfers afgerond op 500 personen.

Kolom 1 toont het aantal mensen voor wie een uitkering is gestart die als RVU is gemarkeerd, sinds de invoering van de RVU-drempelvrijstelling in 2021. In deze groep zitten ook mensen waarvan de uitkering weliswaar in de periode 2021-2023 is gestart, maar die deelnemen aan een regeling die al voor 2021 bestond. Een bekend voorbeeld – maar waarschijnlijk niet het enige – zijn militairen, voor wie een leeftijdsontslag geldt. Ook zij zijn in de loonaangifte aangemerkt als RVU, maar hun uittreden hangt niet samen met de verruimde mogelijkheden voor RVU-regelingen sinds 2021. Om beter inzicht te geven in de effecten van die verruiming toont kolom 2 het aantal mensen met een RVU-uitkering die in de periode 2021-2023 is gestart, exclusief de sector Defensie.