Overzicht aanvraagcriteria

ESF Actie Jeugd biedt vijfendertig coördinerende gemeenten subsidie om jeugdwerkloosheid te bestrijden en te voorkomen.

Voorwaarden voor subsidie

Met uw project voorkomt u jeugdwerkloosheid, vergroot u de scholings- en opleidingsmogelijkheden en helpt u jongeren aan een baan.

  • Alleen activiteiten die gericht zijn op het vergroten van duurzame arbeidsinpassing met inbegrip van re-integratietrajecten, waaronder begrepen scholing, training en begeleiding, dan wel die aansluiten bij het regionale plan van aanpak, actieplan, of het Actieplan Jeugdwerkloosheid komen voor subsidie in aanmerking.
  • Uw project duur maximaal achttien maanden, gerekend vanaf de datum van de volledige aanvraag.
  • Uw project wordt niet gefinancierd uit andere structuurfondsen of gemeenschappelijke initiatieven.
  • U financiert 60% van de projectkosten.
  • De projectresultaten stelt u kosteloos beschikbaar aan het ministerie.