Regelgeving

Bij het aanvragen, uitvoeren of verantwoorden van een subsidie krijgt u te maken met verschillende regelingen, besluiten en verordeningen. Op deze pagina vindt u de meest relevante informatie die van toepassing is op uw subsidieaanvraag. In het submenu hieronder kunt u op de gewenste documentatie klikken.

De toelichting op elke regelgeving vindt u hieronder:

Subsidieregeling: De subsidieregeling AMIF, ISF en BMVI is het meest van belang voor uw subsidie. Hierin zijn o.a. subsidiabele kosten, activiteiten en administratievoorschriften opgenomen.

Europese verordeningen: De Europese regelgeving vormt de basis voor de subsidieregeling AMIF, ISF en BMVI. In de verordeningen staan alle bepalingen waaraan EU-fondsen moeten voldoen.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): In de AVG is voorgeschreven hoe Uitvoering Van Beleid moet omgaan met persoonlijke gegevens.

Nationale programma’s: De drie programma’s omvatten de inhoudelijke doelstellingen voor Nederland voor resp. AMIF, BMVI en ISF, inclusief de output- en resultaatindicatoren.

Categoriseringstabel: Correcties die toegepast kunnen worden bij het niet voldoen aan de subsidieregels.

Controleprotocol Specific Action EMVF 2021-2027: Dit controleprotocol heeft als doel het geven van aanwijzingen omtrent de reikwijdte en de intensiteit van de controle aan de accountant, belast met de controle van de door de subsidieontvanger bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in te dienen voortgangsrapportages inclusief die bij het verzoek tot vaststelling van de subsidie voor projecten die zijn opgezet om specifieke maatregelingen uit te voeren, zoals benoemd in artikel 26, lid 1 en lid 2 en artikel 27, lid 1 van de Subsidieregeling AMIF, ISF en BMVI 2021-2027.

Volg deze link om de pagina 'aanvragen' te raadplegen.