Taken en leden Monitoringcomité

Op deze pagina vindt u een overzicht van de taken en leden van het Monitoringcomité.

Welke taken heeft een Monitoringcomité?

Het Monitoringcomité monitort de voortgang van de uitvoering van de programma’s en heeft daartoe verschillende onderzoeksplichten en goedkeuringsrechten. Zo onderzoekt het Monitoringcomité:

  • of de tussen- en einddoelen worden behaald.
  • welke invloeden een impact gehad hebben op vorderingen met betrekking tot de uitvoering van de programma´s.
  • welke maatregelen genomen worden om daar iets aan te doen.
  • Ook onderzoekt het monitoringcomité of uitvoering wordt gegeven aan acties op het gebied van communicatie en zichtbaarheid.

Het Monitoringcomité geeft niet alleen gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die invloed hebben op het halen van de doelen van het programma (effectiviteit en doelmatigheid), maar geeft ook goedkeuring. Zo geeft het goedkeuring aan de methode en de criteria voor het selecteren van acties; de jaarlijkse prestatieverslagen alsook de voorstellen van de management autoriteit om een programma te wijzigen. Het monitoringcomité komt ten minste één keer per jaar bijeen. In het reglement van orde van het monitoringcomité van AMIF, ISF, en BMVI staan de procedures en de toepassing van het principe van transparantie vastgelegd.

Gegevens en informatie die het Monitoringcomité ontvangt, alsook het regelement van orde worden gepubliceerd op deze website. De volledige omschrijving van taken van het Monitoringcomité staan beschreven in artikel 40 van de Gemeenschappelijke Bepalingen VO (EU) 2021/1060 (Publications Office (europa.eu)

Welke leden maken deel uit van het Monitoringcomité?

Het Monitoringcomité bestaat uit leden met stemrecht en leden met een raadgevende stem.

De volgende leden bezitten stemrecht:

a. Directeur Directie Migratie Beleid van het ministerie Justitie en Veiligheid

b. Directeur Samenleving en Integratie van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

c. Directeur strategie, analyse en bedrijfsvoering, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het ministerie Justitie en Veiligheid

d. Directeur Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding, Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het ministerie Justitie en Veiligheid

e. Directeur Politieel beleid en taakuitvoering, Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's van het ministerie Justitie en Veiligheid

f.  Directeur Jeugd, Familie en Criminaliteitsfenomenen, Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen van het ministerie Justitie en Veiligheid

g. Directeur directie Consulaire Zaken en Visumbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken

h. Afgevaardigde van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

i.  Vertegenwoordiger van het college van de rechten van de mens.

j.  Vertegenwoordiger vanuit het Sociaal Cultureel Planbureau

k. Chief Information Security Officer van de Directie Regie Migratieketen van het ministerie Justitie en Veiligheid

De onderstaande leden hebben een raadgevende stem:

a. Directeur Directie Regie Migratieketen van het ministerie Justitie en Veiligheid

b. Directeur Directie Europese en Internationale Aangelegenheden van het ministerie Justitie en Veiligheid

c. Directeur Directie Financieel-Economische Zaken van het ministerie Justitie en Veiligheid

d. Directeur Directie Innovatie en Kennis van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

e. Vertegenwoordiger van Intermediaire Instantie

f.   Vertegenwoordiger van de Auditdienst Autoriteit

g. Vertegenwoordiger van de Europese Commissie

De MA is secretaris van het Monitoringcomité en wordt waar nodig ondersteund door Uitvoering van Beleid (intermediaire instantie). De secretaris draagt zorg voor tijdige informatievoorziening, het vastleggen van actiepunten alsook de besluiten, en monitort de opvolging.