Aanvragen

Bedrijven en sectoren die zijn getroffen door grote veranderingen in de wereldhandelspatronen of als gevolg van de wereldwijde economische financiële crisis, kunnen bij massaontslag gebruikmaken van geld uit het EGF. Dit fonds helpt werknemers met bijvoorbeeld scholing, hulp bij het vinden van een nieuwe baan of steun bij het opzetten van een eigen bedrijf.

Aanvraagcriteria Europees Globaliseringsfonds

Voor het aanvragen van subsidie uit het Europees Globaliseringsfonds geldt een aantal criteria. U vindt deze criteria op de pagina Overzicht aanvraagcriteria.

Subsidie aanvragen

Om subsidie vanuit het Europees Globaliseringsfonds aan te vragen, kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier op de pagina formulieren sjablonen. Ter verkorting van de behandelingstermijn in Brussel adviseert Uitvoering Van Beleid het aanvraagformulier in het Engels in te vullen.

Deadlines en doorlooptijd

Aanvraag
Als de dreiging van een grote ontslaggolf zich voordoet in uw bedrijf of sector,  zoekt u contact met Uitvoering Van Beleid. Uitvoering Van Beleid (en ministerie SZW) begeleidt en ondersteunt aanvragen bij EGF. Zij bepalen of de aanvraag ingediend gaat worden bij het EGF.

Voorafgaand aan het indienen van een verzoek om een bijdrage uit het EGF, sluiten de aanvrager en het ministerie van SZW een convenant. Daarin worden onder meer afspraken gemaakt over de verdeling van de verantwoordelijkheden, de samenwerking tussen aanvrager en ministerie, de ondersteuning van de aanvrager en de controle. Een aanvraag moet binnen 4 weken na de referentieperiode bij het ministerie SZW zijn ingediend en binnen 10 weken na de referentieperiode bij de Europese Commissie. Na beoordeling van een door het ministerie ingediende aanvraag doet de Europese Commissie een voorstel aan de Raad van Ministers en het Europees Parlement. Dit proces neemt ruim een half jaar in beslag. De eventueel toegekende steun zal daarna in zijn geheel aan u worden doorbetaald.

Projectperiode en einddeclaratie
De activiteiten moeten uiterlijk binnen drie maanden na indiening van de aanvraag bij de Europese Commissie starten. De activiteiten mogen ook eerder starten. De projectduur is maximaal 24 maanden gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag. Externe kosten moet men verantwoorden op basis van onder andere facturen en interne kosten op basis van urenregistratie. Uitvoering Van Beleid zal u begeleiden en adviseren bij het opzetten en uitvoeren van de projectadministratie, naast de reguliere controlerende taak. Uiterlijk drie maanden na afloop van het project dient u een eindverslag en einddeclaratie in. Uiterlijk zes maanden na afloop van het project dient het ministerie van SZW een verslag en verantwoording in bij de Europese Commissie.