Vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over deze subsidieregeling.

Wat is een arbeidsorganisatie? 
Iedere organisatie waarin mensen werk verrichten. Dat kan een bv zijn of een stichting, maar ook een publiekrechtelijke rechtspersoon zoals een gemeente. Er zijn geen eisen zoals een minimum jaaromzet of minimaal aantal fte’s in loondienst.

Kunnen meerdere arbeidsorganisaties samen subsidie aanvragen?  
Dat kan alleen als er sprake is van een franchiserelatie. Of een andere vorm van verbondenheid, zoals tussen een moeder en dochter bv. Dan mag de hoofdorganisatie subsidie aanvragen voor activiteiten die zich richten op de franchisenemers of dochterondernemingen. 

Voor welke plannen kan ik subsidie krijgen?   
Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Daarnaast is er tijdelijk subsidie beschikbaar om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen.

Hoeveel subsidie kan ik ontvangen?     
De activiteiten voor duurzame inzetbaarheid worden voor 50% gesubsidieerd; uitkeringen voor eerder stoppen met werken voor 25%. Voor de bedrijfsanalyse wordt een vaste vergoeding van 5.000 euro verstrekt. De kosten van de projectaccountant worden volledig betaald tot een maximum van 10.000 euro. Als de kosten hoger zijn, wordt over het resterende deel 50% subsidie verstrekt.   

Hoe wordt de subsidie verdeeld?      
Volgens het principe: wie het eerst komt, het eerst maalt. Voor subsidieaanvragen van 300.000 euro en lager is een budget van 7,5 miljoen euro beschikbaar. Voor grotere subsidieaanvragen is 75 miljoen euro beschikbaar.

Zijn er voorschotten?       

U kunt bij aanvang van het project een voorschot van 20% van de subsidie aanvragen. Bij de indiening van het voortgangsverslag nadat het project een jaar heeft gelopen, kan weer een voorschot worden aangevraagd. Deze is maximaal 80% van de subsidie. De hoogte is afhankelijk van onder andere de al gemaakte kosten.

Hoelang mag het project lopen?            
De uitvoering van het activiteitenplan mag starten op de dag waarop de subsidieaanvraag is ingediend. U kunt ook een later moment kiezen als startdatum, bijvoorbeeld na het ontvangen van de subsidiebeschikking. Het project moet uiterlijk 31 december 2025 zijn afgerond.

Zijn er administratieve verplichtingen?           
Wanneer u subsidie ontvangt, bent u verplicht een goede projectadministratie op te zetten. Hierin verantwoordt u de uitgaven en levert u het bewijs dat de activiteiten echt zijn uitgevoerd. Daarnaast is het verplicht een accountant in te huren die de administratie controleert. Voor de projectadministratie zal door SZW een handleiding projectadministratie worden gemaakt.

Voortgangsverslag
Na een jaar maakt u een voortgangsverslag. Hiervoor komt op deze website een format beschikbaar. De accountant controleert dit en maakt een rapport van de feitelijke bevindingen. Dit dient u in bij SZW.

Einddeclaratie
Na afronding van het project maakt u de einddeclaratie op. Dit bestaat uit een inhoudelijk verslag van de uitgevoerde activiteiten en een financieel overzicht van de gemaakte kosten. De accountant controleert dit en maakt een controleverklaring. Dit dient u in bij SZW.

Hoe moeten het activiteitenplan en de bedrijfsanalyse eruitzien?        
Voor vrijwel alle voor de subsidie benodigde documenten worden formats of formulieren gemaakt. Deze zullen vanaf mei 2023 op deze website worden gepubliceerd.

Waar komt het geld voor de subsidie vandaan? 
De duurzame inzetbaarheidssubsidie voor bedrijven komt uit het geld van de MDIEU. MDIEU staat voor tijdelijke Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden. De regeling is in 2019 afgesproken in het pensioenakkoord.

Sinds 2021 is deze subsidieregeling beschikbaar voor sectoren. Daardoor is er in de afgelopen jaren een beweging in gang gezet om werkend Nederland te helpen bij het ontwikkelen van activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verbeteren.

Met het openstellen van de regeling voor bedrijven, wil het ministerie van SZW via werkgevers nog meer werkenden te bereiken. De subsidie zal zoveel mogelijk worden opgezet in lijn met de subsidie voor sectoren. Tot en met 2025 is er bijna 1 miljard euro beschikbaar.