Toolkit gemeenten

De ESF Toolkit centrumgemeenten biedt handreikingen voor de organisatie van het ESF in de periode 2014-2020. De centrumgemeenten kunnen deze toolkit gebruiken ter inspiratie voor de eigen organisatie en afstemming in de arbeidsmarktregio. De toolkit bestaat uit praktische en toegankelijke informatie over ESF 2014-2020 in te downloaden PDF-, Powerpoint-, Word- en Excel-documenten.

Basisinformatie over ESF 2014-2020
 

           ODS | 1 Kb

De menukaart bevat activiteiten waaruit deze scholen activiteiten voor hun leerlingen kunnen selecteren. Centrumgemeenten kunnen die in de ESF-aanvraag opnemen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van de gemaakte kosten.

Sociale innovatie in het ESF-programma 2014-2020

Een onderdeel van de ESF programmaperiode 2014-2020 is gericht op Sociale Innovatie en Transnationale samenwerking op het gebied van arbeidstoeleiding. Om het begrip Sociale Innovatie met het oog op arbeidstoeleiding duidelijker gedefinieerd te krijgen, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Erasmus Universiteit Rotterdam gevraagd dit begrip in die context te operationaliseren en toegankelijker te maken. Op grond van literatuuronderzoek zijn kenmerken geïdentificeerd die nodig zijn of waaraan gedacht moet worden om tot sociale innovatie op lokaal niveau te komen. Tevens is gekeken naar de factoren die tot sociale uitsluiting leiden en naar wat er voor nodig is om dat op een sociaal innovatieve manier tegen te gaan.

Praktijkvoorbeelden

De praktijkvoorbeelden die in de toolkit staan, zijn afkomstig van centrumgemeenten. Uitvoering Van Beleid is beheerder van de toolkit en plaatst de documenten die aan worden geboden door gemeenten op de website. Doel van deze toolkit is dat gemeenten gebruik kunnen maken van voorbeelden en formats van andere gemeenten, zodat niet iedere gemeente het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Uitvoering Van Beleid heeft enkel een faciliterende rol en wil kennisdeling bevorderen. Uitvoering Van Beleid oordeelt verder niet over de volledigheid of de inhoud van de praktijkvoorbeelden. Gemeenten worden uitgenodigd om ook hun praktijkvoorbeelden aan te bieden en te delen. Daarnaast kunt u Uitvoering Van Beleid benaderen voor meer informatie over een praktijkvoorbeeld. In dat geval zal Uitvoering Van Beleid u in contact brengen met de ambtenaar die het praktijkvoorbeeld heeft ontwikkeld.

Samenwerkingsovereenkomsten voor scholen en gemeenten en andere praktijkvoorbeelden

Organisatiestructuur en planvorming in AMR