Regelgeving

Op deze pagina vindt u de regelgeving die van toepassing is op uw subsidie.

COCOF/Marktconformiteit

Volg de link om de toelichting en het besluit van de Europese Commissie op het toepassen van financiële correcties in geval van tekortkomingen op het gebied van aanbesteding en marktconformiteit te lezen. Uitvoering Van Beleid (UVB) zal bij het toepassen van financiële correcties, aansluiten bij de richtsnoeren van de Europese Commissie.

Nationale regelgeving

De regels waaraan een ESF-project moet voldoen vindt u in de Subsidieregeling ESF 2014 - 2020. Op de website Overheid.nl vindt u de laatste versie van de regeling.

Handleiding projectadministratie (HPA) thema Actieve inclusie

De Handleiding Projectadministratie (HPA) bevat concrete handreikingen voor het inrichten van de projectadministratie om u te helpen te voldoen aan de administratieve voorschriften uit de subsidieregeling. Zo vindt u duidelijke opsommingen van bewijsmiddelen om de kosten aan te tonen die voor subsidie in aanmerking komen. Volgt u de aanpak uit de HPA, dan kunt u erop vertrouwen dat u aan de eisen uit de subsidieregeling voldoet.

De HPA geeft u de ruimte om zelf invulling te geven aan de projectadministratie. Bijvoorbeeld door deze aan te laten sluiten op uw eigen administratie. Stem dit vooraf af met uw accounthouder bij Uitvoering Van Beleid, zodat u later niet voor vervelende ‘verrassingen’ komt te staan. Het risico dat de verantwoording niet voldoet aan de regelgeving ligt namelijk bij de ESF-ontvanger.

Europese verordeningen over het ESF

De ESF-subsidieregeling is gebaseerd op Europese Verordeningen, waaronder Verordening EU Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 en de Uitvoeringsverordering ESF 2014 - 2020 te vinden op de site Eur-lex.europa.eu.