Over Actieve Inclusie: GTI

Het ESF-thema Geïntegreerde Territoriale Investeringen biedt subsidie voor een (bijdrage aan) duurzame stedelijke ontwikkeling en tegengaan van sociaal-economische tweedeling in de stad.

Voornoemd streven betreft een gemeenschappelijke doelstelling uit het Operationeel Programma van ESF en het programma Kansen voor West II, wat wordt medegefinancierd vanuit het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO). De subsidie heeft alleen betrekking op de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Aanvraagperiode en hoogte subsidie

Het tweede aanvraagtijdvak loopt van 1 februari 2018 vanaf 9:00 tot 28 februari 2018 om 17:00. Een subsidieaanvraag dient te voldoen aan een aantal criteria. Deze criteria vindt u op de pagina Overzicht aanvraagcriteria. Voor het thema Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI) is dit aanvraagtijdvak maximaal € 13.146.835 beschikbaar. De subsidie per project is geoormerkt per deelnemende gemeente (artikel C3 van de Subsidieregeling ESF 2014-2020) en bedraagt maximaal 50% van de projectkosten.

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Onderstaand de criteria op een rij:
Het project heeft een maximale looptijd van 36 maanden.
Het project moet zich richten op het bevorderen van toegang tot werkgelegenheid en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit, als onderdeel van het uitvoeringsplan van de subsidieaanvrager.
De subsidieaanvrager voegt bij de aanvraag een verklaring waaruit blijkt dat de aanvraag verenigbaar is met het toepasselijke uitvoeringsplan.