Aanvragen

ESF Geïntegreerde territoriale investeringen (GTI) biedt subsidie voor een (bijdrage aan) duurzame stedelijke ontwikkeling en tegengaan van sociaal-economische tweedeling in de stad. Het subsidiepercentage is 50% van de subsidiabele kosten. In het tweede aanvraagtijdvak is totaal € 13,1 miljoen beschikbaar. Per aanvrager is vooraf een vast budget vastgesteld (artikel C3 van de Subsidieregeling ESF 2014-2020).

Aanvraagcriteria

Voor het aanvragen van subsidie ESF GTI gelden een aantal eisen. Deze kunt u vinden op de pagina Overzicht aanvraagcriteria. U kunt met behulp van deze pagina de aanvraagprocedure starten.

Registreren voor de aanvraag  

Wanneer u de subsidieaanvraag wilt indienen, moet u zich apart registreren voor GTI. Na registratie op het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid kunt u een aanvraag indienen. Let op: een nieuwe registratie kunt u indienen in de tab ‘Mijn registraties’ door te kiezen voor ‘Nieuwe registratie indienen’. Volg hier vervolgens de aanwijzingen en verstuur de nieuwe registratie.  

Met uw inlognaam en wachtwoord krijgt u direct toegang tot het subsidieaanvraagformulier. Op het aanvraagformulier vult u uw gegevens en een korte beschrijving van het project in.

Deadlines en doorlooptijd

 1. Aanvragen
  De aanvraag voor Actieve Inclusie (ESF 2014 - 2020) Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI) moet worden ingediend tussen 1 februari 2018 9:00 uur en 28 februari 2018, 17:00 uur.
 2. Beoordeling
  Uitvoering Van Beleid beoordeelt of de ingediende subsidieaanvraag volledig is en aan de gestelde voorwaarden voldoet. Als de aanvraag volledig is ontvangt u binnen vier weken een ontvangstbevestiging. Is de aanvraag onvolledig, dan ontvangt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen. Voldoet de aanvraag niet aan alle gestelde voorwaarden, dan neemt Uitvoering Van Beleid contact op met de aanvrager. Uitvoering Van Beleid neemt binnen achttien weken een beslissing over uw aanvraag.
 3. Projectperiode
  Het project duurt maximaal 36 maanden, gerekend vanaf de datum van ontvangst van een volledige subsidieaanvraag. Dit betekent dat als u subsidie krijgt toegekend, de projectkosten vanaf die datum voor subsidie in aanmerking komen. De maximale projectperiode is 36 maanden.
 4. Voortgangsrapportage en voorschot
  Indien u een voorschot wenst te ontvangen moet u een voortgangsrapportage indienen.  Uitvoering Van Beleid beoordeelt of de gerapporteerde kosten zijn gespecificeerd en financieel en inhoudelijk voldoende zijn onderbouwd. U ontvangt (mits u dit in uw subsidieaanvraag heeft aangegeven) een voorschot tot maximaal 50% van het toegekende subsidiebedrag.   
 5. Einddeclaratie
  Binnen dertien weken na afloop van het project moet u de einddeclaratie voor het project indienen bij Uitvoering Van Beleid. Het is belangrijk dat Uitvoering Van Beleid beschikt over de juiste rekeninggegevens voor het betalen van de subsidie. Het controleren of wijzigen van uw gegevens kan via mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl.
 6. Controle en vaststellingsbeschikking
  Binnen dertien weken na de indiening van de einddeclaratie vindt de eindcontrole plaats, gevolgd door een (tweede) voorschotbeschikking. Tussen het afgeven hiervan en 24 maanden na het indienen van de einddeclaratie bestaat de mogelijkheid dat het ESF-project wordt geselecteerd voor de zogenaamde tweedelijnscontrole. Uiterlijk 24 maanden na indienen van de einddeclaratie wordt de definitieve vaststellingsbeschikking afgegeven.