Verantwoord vertrouwen en zero tolerance bij misbruik

Fraude kan zich op veel manieren manifesteren. Uitvoering Van Beleid (het voormalige Agentschap SZW) voert een beleid van nul tolerantie voor fraude en corruptie en heeft een robuust controlesysteem dat is bedoeld om gevallen van fraude te voorkomen en zo mogelijk op te sporen. Bij de uitvoering gaat Uitvoering Van Beleid bij controles uit van de verstrekte gegevens, de eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager en eventuele verklaring van een onafhankelijke accountant. 

Dat houdt in dat Uitvoering Van Beleid:

• U vraagt om bewijsstukken of om een nadere onderbouwing van onderdelen in de subsidieaanvraag.

• Eisen stelt voor de projectadministratie.

• Gericht zoekt naar mogelijk misbruik van subsidiegeld.

Het geven van vertrouwen werkt alleen als misbruik en de effecten daarvan zo ver mogelijk worden teruggedrongen. Wij voeren dan ook een ‘zero tolerance-beleid’.

Gevolgen foute informatie verstrekken of achterhouden

Wie bewust foute informatie verstrekt of zaken achterhoudt wordt aangepakt. Concreet betekent dat:

• Uitbetaalde subsidie wordt teruggevorderd met wettelijke rente.

• Er wordt teruggevorderd, ook als een project hierdoor niet door kan gaan of de misbruiker in financiële nood komt.

• Wij doen ook altijd aangifte bij het Openbaar Ministerie en indien het om Europese subsidies gaat melding bij het Europees Bureau voor Fraudebestrijding.

• Een organisatie of persoon waar misbruik is geconstateerd of vermoed, zal intensiever worden gecontroleerd.

• Nieuwe aanvragen kunnen worden afgewezen omdat er de overtuiging is dat iemand zich ook in de toekomst niet aan de regels zal gaan houden (op basis van artikel 4:35 Awb).

Werkwijze bij inschakelen van een tussenpersoon

Het bovenstaande geldt ook voor tussenpersonen. Hierbij geldt echter dat een deel van de lasten, zoals terugbetalen en regelmatige controles ter plekke, vooral bij hun klanten terecht zullen komen. Dat is een onvermijdelijk gevolg van de keuze voor een bepaalde adviseur en niet iets waar Uitvoering Van Beleid rekening mee kan houden.