Laatste aanvraagtijdvak subsidieregeling Kinderopvang versterking taal- en interactievaardigheden

Het vierde en laatste aanvraagtijdvak van de Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang start op dinsdag 2 januari 2018, 9.00 uur en loopt tot en met maandag 30 april 2018, 17.00 uur.

Het subsidieplafond voor het vierde aanvraagtijdvak is € 3 miljoen. Indien het subsidieplafond al vóór 30 april 2018, 17.00 uur is bereikt is het mogelijk dat de subsidieregeling zodanig wordt gewijzigd dat het aanvraagtijdvak eerder wordt gesloten. Hierover zal dan ook op de website van Uitvoering van Beleid (vanaf 1 januari 2018 de nieuwe naam van het Agentschap SZW) worden bericht. Om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie moet u de aanvraag gedurende het aanvraagtijdvak indienen.

Houders van kindercentra of gastouderbureaus kunnen op grond van de Tijdelijke subsidieregeling vanaf dinsdag 2 januari 2018, 9.00 uur een subsidie aanvragen voor het volgen van een training Tink of Oog voor Interactie door hun medewerkers door een digitaal aanvraagformulier in te dienen via deze website.

Houders van gastouderbureaus kunnen op grond van de subsidieregeling alleen subsidie aanvragen voor train-de-trainer-trainingen door bemiddelingsmedewerkers werkzaam bij het gastouderbureaus, maar niet voor individuele trainingen voor bij hen aangesloten gastouders. Met de inwerkingtreding van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk op 1 januari 2018 zijn alle dan nog geregistreerde peuterspeelzalen met ingang van die datum omgevormd tot kinderdagverblijf in het Landelijk Register Kinderopvang.

De trainingen Tink en Oog voor Interactie zijn gericht op het versterken van de beroepsgerichte taal- en interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers, gericht op de ontwikkeling  van het kind.  De trainingen Tink en Oog voor Interactie zijn niet gericht op het verhogen van het taalniveau Nederlands van de beroepskrachten.

Als u voor het eerst een subsidie voor de Tijdelijke Subsidieregeling aanvraagt, kunt u zich via de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl als houder van een kindercentrum of gastouderbureau registreren. Dit doet u door een account aan te maken.

De wijzigingsregeling voor het vierde aanvraagtijdvak van de subsidieregeling treft u hier.