Wijziging ESF-regeling voor Acties B en E

Met ingang van 30 juni 2012 is de subsidieregeling ESF 2007-2013 (ESF) voor Acties B en E aangepast. Het betreft een openstelling van een nieuw aanvraagtijdvak en een wijziging in subsidieverlening bij onderrealisatie.

ESF Actie B

Voor ESF Actie B wordt in oktober 2012 een laatste aanvraagtijdvak opengesteld. Het ministerie van Veiligheid en Justitie kan dan subsidie aanvragen ten behoeve van de re-integratie van (ex)gedetineerden, TBS’ers en jongeren in jeugdinrichtingen. Voor dit aanvraagtijdvak is een budget van € 9 miljoen beschikbaar.

ESF Actie E

Bij ESF Actie E Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid sectoren is per 1 mei 2012 een doorlopend aanvraagtijdvak opengesteld voor O&O fondsen. De wijziging gaat over het volgende: als bij het indienen of het controleren van de einddeclaratie blijkt dat minder dan 60 procent van de totale subsidiabele kosten is gerealiseerd, wordt het subsidiebedrag op nihil vastgesteld.

Pas na 30 juni 2012

De regelwijziging geldt alleen voor aanvragers die na 30 juni 2012 subsidie aanvragen. Bij aanvragers die al hebben aangevraagd, wordt de nieuwe bepaling uit het oogpunt van rechtszekerheid niet toegepast.