Over Veranderopgave Inburgering Pilots

Inleiding Veranderopgave inburgering – pilotprogramma

Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het organiseren van een pilotprogramma. Dit programma heeft twee onderdelen: ten eerste gaan we lopende initiatieven die al in de geest van de nieuwe wet worden uitgevoerd onderzoeken en ten tweede gaan we pilots uitvoeren waarbij nieuwe instrumenten en werkwijzen worden uitgetest. Zo combineren we lessen uit bestaande en nieuwe aanpakken.
Om gemeenten goed te informeren over de evaluatieonderzoeken en pilots organiseert het ministerie in april regionale voorlichtingsbijeenkomsten.

Over de pilots
De eerste pilots gaan van start in augustus 2019. Het ministerie van SZW hecht aan een gelijk speelveld voor alle gemeenten. Om de aanvragen te beoordelen is een procedure opgesteld met selectiecriteria. Gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor één pilotthema en één evaluatieonderzoek voor een lopend initiatief. Hierover leest u meer op de pagina Aanvragen.

Wat kunt u van het pilotprogramma verwachten? 

  • Voor het pilotprogramma worden via een open procedure 30-40 gemeenten gekozen die een pilot gaan uitvoeren tussen augustus 2019 en december 2021.
  • Gemeenten kunnen pilotfinanciering aanvragen voor activiteiten die aansluiten bij vooraf gestelde pilotthema’s. Er zijn zes pilotthema’s: Brede intake/PIP, Z-route, Participatie vrouwelijke asielvergunninghouders & vrouwelijke gezinsmigranten, Ontzorgen, Duale trajecten en Reguliere route van A2 naar B1. Aan deze pilotthema’s zijn selectiecriteria verbonden waarop de aanvragen van gemeenten beoordeeld zullen worden.
  • Gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor één pilotthema en één evaluatieonderzoek voor een lopend initiatief.
  • Bestaande initiatieven kunnen in aanmerking komen voor pilots mits ze (door aanpassingen) overeenkomen met de selectiecriteria.
  • Alle aanvragen voor een pilot of evaluatieonderzoek voor een lopend initiatief worden beoordeeld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naar verwachting kunnen niet alle aanvragen gehonoreerd worden.
  • Gemeenten ontvangen een vast bedrag per pilot via een decentralisatie-uitkering met convenantafspraken. De bedragen kunnen per pilotthema verschillen. Voor een evaluatieonderzoek naar een lopend initiatief kunt u de beschikbare middelen alleen besteden aan onderzoek.
  • De aanvraagprocedure voor de pilots verloopt in twee tranches: drie pilotthema’s in de eerste tranche en drie pilotthema’s in de tweede tranche.
  • Uiterlijk mei 2019 gaat de postbus voor de eerste tranche open.
  • In augustus 2019 starten de eerste pilots die onder de pilotthema’s uit de eerste tranche vallen.