Over Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers

Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers.

Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers een Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600,- aanvragen. Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt is dan ook een persoonlijk ontwikkelplan waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties hij/zij gaat ondernemen om  zijn/haar mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen.

Tevens is het binnen de regeling mogelijk subsidie aan te vragen voor het geven van een Training Ontwikkeladvies voor Leidinggevenden. Onder een leidinggevende wordt verstaan een persoon die binnen een arbeidsorganisatie functionerings- of personeelsgesprekken voert met werknemers of ambtenaren behorend tot bovengenoemde werkenden. Voor deze trainingen bestaan er twee varianten: een training aan een individuele leidinggevende waarvoor €300,- subsidie aangevraagd kan worden, of een groepstraining van minimaal drie en maximaal tien leidinggevenden die groepsgewijs de training volgen waarvoor €900,- subsidie aangevraagd kan worden. Indien er sprake is van twee deelnemers dan dient er sprake te zijn van twee losse individuele aanvragen en kan er geen gebruik gemaakt worden van een groepstraining.

De loopbaanadviseur dient een te starten ontwikkeladviestraject voor aanvang van het traject te registreren op Ontwikkeladvies45plussers en de deelnemer daarbij de enquête te laten invullen.

De trainingen aan leidinggevenden dienen direct na afloop van de training, maar nog vóór de subsidieaanvraag,  geregistreerd te worden op Ontwikkeladvies45plussers.

Na registratie krijgt de loopbaanadviseur een uniek nummer toegestuurd dat nodig is bij de uiteindelijke subsidieaanvraag.

Looptijd regeling

Loopbaanadviseurs die voldoen aan de eisen  gesteld in de regeling kunnen subsidie aanvragen voor het geven van een Ontwikkeladvies aan werkenden van 45 jaar of ouder die gemiddeld minimaal twaalf uur per week werkzaam zijn.

De regeling Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers loopt van 5 december 2017 tot uiterlijk 10 januari 2020 17:00 uur. In deze periode kan, zolang het subsidieplafond nog niet bereikt is, subsidie aangevraagd en verkregen worden.