Overzicht aanvraagcriteria

Op deze pagina is een samenvatting opgenomen van de eisen waaraan een aanvraag moet voldoen. Voor de precieze vereisten dient u de subsidieregeling te raadplegen.

Te declareren ontwikkeltrajecten

Alleen trajecten die vanaf 5 december 2017 zijn gestart en ten tijde van de declaratie reeds afgerond zijn kunnen gedeclareerd worden bij Uitvoering Van Beleid. De declaratie kan alleen gehonoreerd worden als deze ingediend wordt voor 10 januari 2020; 17:00 uur en het subsidieplafond niet bereikt is. Declaraties worden behandeld op volgorde van binnenkomst.  Na het bereiken van het subsidieplafond (lees: 25.000 goedgekeurde declaraties) zullen eventueel resterende declaraties worden afgewezen.

Wie is de aanvrager?

Een loopbaanadviseur die over de vereiste opleidingen, ervaring en kennis beschikt om het ontwikkeladviestraject naar behoren te kunnen uitvoeren.

Dit zijn in ieder geval :

a. opleidingen en trainingen die door Noloc of CMI als relevant worden aangemerkt bij de erkenning als Noloc erkend loopbaanprofessional of als CMI gecertificeerd loopbaanprofessional.: (een mens- of organisatiegerichte opleiding op minimaal hbo-niveau of minimaal een hbo-opleiding in een andere richting en aanvullende mens- of organisatiegerichte cursussen en trainingen);

b. minimaal drie jaar relevante werkervaring heeft; en

c. verklaart zich te houden aan de gedragscode in bijlage 3 van de regeling.

Deelnemers aan een Ontwikkeladvies

Dit is een werknemer, ambtenaar of zelfstandige zonder personeel van 45 jaar of ouder, die voor gemiddeld minimaal 12 uur per week werkzaam is. Mensen die werkloos zijn, hun werk wegens ziekte niet meer kunnen doen, of waarvoor er een ontslag/reorganisatie regeling van kracht is kunnen niet deelnemen.

Deelnemers aan trainingstrajecten ontwikkeladvies

Dit zijn personen die binnen een arbeidsorganisatie functionerings- of personeelsgesprekken voeren met werknemers of ambtenaren die werkzaam zijn binnen één van de bovenstaande beroepsgroepen.

Uniek nummer

Elke aanvraag dient een uniek nummer te bevatten, dit is tevens de projectnaam van het project. Dit unieke nummer wordt afgegeven door Regioplan na registratie van het ontwikkeladviestraject of de Training Ontwikkeladvies Leidinggevenden op Ontwikkeladvies45plussers.