Aanvragen

Wanneer u de subsidieaanvraag wilt indienen, moet u zich registreren op het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid.

Heeft u nog geen account op het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid? Dan maakt u een account aan via Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. Met dit account kunt u meteen een verzoek indienen om als aanvrager geregistreerd te worden. In het digitale aanvraagportaal kunt u vervolgens binnen vijf werkdagen onder ‘Mijn registraties’ zien of u als aanvrager bent geregistreerd.

In de Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid vindt u een introductie op het subsidieportaal. De handleiding bevat screenshots met korte toelichtingen.

Vergeet u daarbij niet in het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid te registreren als aanvrager voor de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk (NLLD – SMR). Na de registratie op het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid kunt u een aanvraag indienen.

Let op: een nieuwe registratie kunt u indienen in de tab ‘Mijn registraties’ door te kiezen voor ‘Nieuwe registratie’. Volg hier vervolgens de aanwijzingen op en verstuur de nieuwe registratie.

Met uw inlognaam en wachtwoord krijgt u direct toegang tot het subsidieaanvraagformulier.

1. Aanvragen

De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van sectoren, werkgeversverenigingen, werknemersverenigingen, O&O-fondsen en andere betrokkenen die aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals vermeld staat in artikelen 15 en 16 van de Subsidieregeling.

Subsidieaanvragen voor het aanvraagtijdvak kunnen worden ingediend van 15 maart 2021, 9.00 uur tot 26 april 2021, 17.00 uur, Nederlandse tijd. Tot 22 maart 2021, 17.00 uur Nederlandse tijd kan de subsidieaanvraag worden aangevuld met een verklaring van de werkgevers- en werknemersorganisaties, verenigd in de Stichting als bedoeld in artikel 17, derde lid, waarbij het moment waarop de subsidieaanvraag volledig is wordt gesteld op het moment waarop de subsidieaanvraag is ingediend.

Buiten deze periode is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

De subsidie kan aangevraagd worden bij Uitvoering Van Beleid door middel van een door de minister beschikbaar gesteld elektronisch formulier. Er wordt een aanvraagtijdvak opengesteld, waarin een subsidieaanvraag kan worden ingediend. De aanvraag kan alleen gehonoreerd worden als deze tijdig is ingediend en het subsidieplafond niet bereikt is.

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor subsidies op grond van deze regeling geldt een subsidieplafond van  € 70 miljoen. Het beschikbare bedrag wordt in twee compartimenten verdeeld.

Het eerste compartiment met een maximaal beschikbaar subsidiebedrag van € 14 miljoen is bedoeld voor subsidieaanvragen voor een bedrag van € 300.000 tot € 1 miljoen per subsidieaanvraag. In compartiment 2 is € 56 miljoen beschikbaar, bedoeld voor subsidieaanvragen voor een bedrag van € 1 miljoen t/m € 5 miljoen per subsidieaanvraag.

Na het bereiken van het subsidieplafond zullen eventueel resterende aanvragen worden afgewezen. Indien na afloop van het aanvraagtijdvak blijkt dat er gelden resteren van het beschikbare bedrag voor een compartiment, worden deze gelden overgeheveld naar het andere compartiment.

Let op: alleen trajecten die gestart zijn na de dag waarop deze regeling is gepubliceerd in de Staatscourant en uiterlijk 12 maanden na beschikkingsdatum zijn afgerond komen in aanmerking voor subsidie.

Aan te leveren stukken bij de aanvraag

Bij de subsidieaanvraag dienen de volgende stukken te worden gevoegd:

 • (a) Een door alle partijen die onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband ondertekende samenwerkingsovereenkomst, inclusief een schriftelijke machtiging, ingevuld op het daartoe bestemde elektronisch formulier op de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl, waaruit blijkt dat de hoofdaanvrager gemachtigd is de andere partijen in het samenwerkingsverband in en buiten rechte te vertegenwoordigen en waarbij de samenwerkingsovereenkomst het KvK-nummer en de contactgegevens van alle deelnemers binnen het samenwerkingsverband bevat;
 • (b) Een bewijsstuk dat aantoont dat de subsidieaanvrager de houder is van het bankrekeningnummer, bedoeld in artikel 18, het tweede lid, onderdeel d;
 • (c) Een door de minister beschikbaar gesteld elektronisch formulier op de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl een beschrijving van de groep of groepen deelnemers, uitgesplitst naar achtergrond in ervaring en kennis, waarbij aan de hand van een door het samenwerkingsverband opgestelde arbeidsmarktanalyse voor elke groep wordt aangegeven in welke arbeidsmarktpositie deze groep verkeert, in welke richting op de arbeidsmarkt het samenwerkingsverband zijn deelnemers verder wil doen ontwikkelen en begeleiden en daarnaast de doelstellingen waarbinnen de scholing moet passen, waarbij per categorie scholing een of enkele voorbeelden van concrete scholing die daar in ieder geval onder zal vallen;
 • (d) De verklaring, bedoeld in artikel 17, derde lid, die, indien deze op het moment van de subsidieaanvraag nog niet beschikbaar is, later kan worden ingestuurd en bij de subsidieaanvraag worden gevoegd, met inachtneming van artikel 20, vierde lid.

Hoogte subsidiebedrag

1. Het subsidiebedrag bedraagt:

a. Voor een ontwikkeladviesactiviteit € 560,00;

b. Voor een begeleidingsactiviteit;

 1. categorie I € 400,00;
 2. categorie II € 800,00;

c. Voor een scholingsactiviteit;

 1. categorie C 1 € 60,00;
 2. categorie C 2 € 120,00;
 3. categorie C 3 € 400,00; en
 4. categorie C 4 € 1.000,00;

d. Voor een EVC-procedure € 1.000,00

De hoogte van het subsidiebedrag per aanvraag bestaat uit de som van het aantal gegeven activiteiten maal het bedrag per deelnemer. 

De binnen een subsidieaanvraag aangevraagde trajecten hebben een gemiddelde waarde van ten hoogste € 2.000 per deelnemer.

2. Beoordeling

Uitvoering Van Beleid beoordeelt of de ingediende subsidieaanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet. Als de aanvraag volledig is ingediend ontvangt de aanvrager uiterlijk binnen 13 weken een beschikking tot subsidieverlening, waarna in principe een voorschotbedrag van 60% van de toegekende subsidie wordt uitbetaald. In de praktijk zal ernaar gestreefd worden om beschikkingen tot subsidieverleningen eerder af te geven dan de genoemde periode van 13 weken. Voldoet de aanvraag niet aan de voorwaarden, dan krijgt de aanvrager een herstelmogelijkheid. De aanvrager wordt dan in de gelegenheid gesteld om binnen 14 dagen te reageren op deze brief, waarna er een definitief besluit volgt. 

3. Einddeclaratie

Tijdens het project houdt de subsidieaanvrager een projectadministratie bij. Aan welke verplichtingen de administratie moet voldoen kunt u vinden in het document administratieverplichtingen.

De subsidieaanvrager dient uiterlijk 3 maanden na afloop van de projectduur een verzoek tot vaststelling van de subsidie in door middel van een door de minister beschikbaar gesteld elektronisch formulier op de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.

Hierbij dient de volgende informatie meegestuurd te worden:

 • (a) Een specificatie van de gegeven activiteiten per loopbaanadviseur, begeleider, opleider en EVC-aanbieder, inclusief het KvK-nummer en contactgegevens van alle loopbaanadviseurs, begeleiders, opleiders en EVC-aanbieders die ten behoeve van het samenwerkingsverband activiteiten hebben gegeven op grond van deze regeling;
 • (b) Een overzicht met het BSN van de betrokken deelnemers;
 • (c) Een assurancerapport omtrent de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen door de subsidie ontvanger als bedoeld in artikel 7.5, tweede lid, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS ; en
 • (d) Een evaluatieverslag als bedoeld in artikel 24 van de regeling.

Na ontvangst van het verzoek tot subsidievaststelling wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 22 weken na ontvangst van het verzoek, een beslissing genomen over de subsidievaststelling.

Het is belangrijk dat Uitvoering Van Beleid beschikt over de juiste rekeninggegevens voor het betalen van de subsidie. Het controleren of wijzigen van uw gegevens kan via het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid.