Overzicht aanvraagcriteria

Op deze pagina is een samenvatting opgenomen van de eisen waaraan een aanvraag moet voldoen. Voor de precieze vereisten dient u de subsidieregeling te raadplegen.

Te declareren ontwikkeladviestrajecten

Alleen trajecten die vanaf 1 augustus 2020 zijn gestart en ten tijde van de declaratie reeds afgerond zijn kunnen gedeclareerd worden bij Uitvoering Van Beleid door middel van een door de minister beschikbaar gesteld elektronisch formulier. De declaratie kan alleen gehonoreerd worden als deze ingediend wordt voor 30 september 2021, 17:00 uur.

Wie is de aanvrager?

1. De activiteiten, zoals bedoeld in artikel 3 van de subsidieregeling, worden uitgevoerd door een loopbaanadviseur die over de vereiste opleidingen, ervaring en kennis beschikt om het ontwikkeladviestraject naar behoren te kunnen uitvoeren.

Dit kan worden aangetoond als de loopbaanadviseur:

a. een mens- of organisatiegerichte opleiding heeft afgerond op minimaal hbo-niveau, of minimaal een hbo-opleiding in een andere richting heeft afgerond en aanvullende mens- of organisatiegerichte cursussen en trainingen heeft afgerond;

b. minimaal drie jaar relevante werkervaring heeft; en

c. verklaart zich te houden aan de gedragscode in bijlage II.

2. Een loopbaanadviseur wordt geacht aan de eisen in het eerste lid, onderdelen a en c,

te hebben voldaan, wanneer hij is geregistreerd bij Noloc als Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessional of Noloc Erkend Loopbaanprofessional.

3. Een loopbaanadviseur wordt geacht aan de eisen in het eerste lid, onderdelen a en b, te hebben voldaan als hij is gecertificeerd door CMI als CMI-gecertificeerde loopbaanprofessional (RL).

4. Een loopbaanadviseur, gevestigd in een van de andere lidstaten van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, die een opleiding heeft afgerond overeenkomstig de opleiding, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en overigens voldoet aan het eerste lid, onderdelen b en c, wordt gelijkgesteld met de loopbaanadviseur, bedoeld in het eerste lid.

Deelnemers aan een Ontwikkeladviestraject

Dit is een natuurlijk persoon die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt, achttien jaar ouder is en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt heeft op de dag van de registratie via het ontwikkeladviesportaal. Een band met de Nederlandse arbeidsmarkt wordt in ieder geval aangenomen wanneer de deelnemer een Burgerservicenummer (BSN) heeft.

Registratiecode

Elke aanvraag dient een unieke registratiecode te bevatten. Nadat de loopbaanadviseur de registratie heeft gedaan, wordt de deelnemer per mail verzocht de registratie te bevestigen. Na die bevestiging ontvangt de loopbaanadviseur een registratiecode. Deze code moet door de loopbaanadviseur worden bewaard, omdat deze bij de subsidieaanvraag moet worden verstrekt

Aan te leveren stukken bij de aanvraag

Bij de subsidieaanvraag dienen de volgende stukken te worden bijgevoegd:

a. het door de deelnemer ondertekende formulier “Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens deelnemer”, bedoeld in format 1.4 in bijlage I;

b. indien van toepassing, een machtiging van de loopbaanadviseur als bedoeld in bijlage III;

c. een door de deelnemer getekende prestatieverklaring als bedoeld in format 1.3 in bijlage I.